โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธามีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระสำคัญของสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

รหัสวิชา

 ชื่อวิชา

หมวด
วิชา*

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

อื่น ๆ

 

 ภาคการศึกษาที่ 1

     

2103106

การเขียนแบบทางวิศวกรรม

C

 

3

  

2301107

แคลคูลัส 1

C

3

   

2302127

วิชาเคมีทั่วไป

C

3

   

2302163

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

C

1

   

2304103

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

C

3

   

2304183

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

C

1

   

5500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1

C

  

3

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2

     

2100111

ท่องโลกวิศวกรรม

C

  

3

 

2109101

วัสดุวิศวกรรม

C

 

3

  

2110101

การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

C

 

3

  

2301108

แคลคูลัส 2

C

3

   

2304104

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

C

3

   

2304184

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

C

1

   

5500112

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2

C

  

3

 
 

ภาคการศึกษาที่ 3

     

2101252

สถิติสำหรับงานวิศวกรรมโยธา

C

3

   

2103213

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

C

 

3

  

2101490

การเตรียมโครงงาน

C

 

1

  

2301207

แคลคูลัส 3

C

3

   

5500208

ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน

C

  

3

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป

C

  

3

 
 ภาคการศึกษาที่ 4     

2101202

กลศาสตร์วัสดุ 1

C

 

3

  

2101253

คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา**

C

3

   

2101254

ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรโยธา**

C

1.5

0.5

  

2101302

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

C

 

1

  

2108298

การสำรวจ

C

 

3

  

2112346

ชลศาสตร์ 1

C

 

3

  

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป

C

  

3

 
 ภาคการศึกษาที่ 5     

2101310

การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

C

 

3

  

2101311

วัสดุวิศวกรรมโยธา

C

 

4

  

2101321

ปฐพีกลศาสตร์

C

 3  

2101322

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

C

 1  

2101337

วิศวกรรมการขนส่ง

C

 3  

2112342

หลักอุทกวิทยา**

C

1.5

1.5

  

2112344

ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1

C

 

1

  
 

ภาคการศึกษาที่ 6

     

2101307

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

C

 

4

  

2101312

วิเคราะห์โครงสร้าง 2

C

 

3

  

2101335

การควบคุมงานก่อสร้าง

C

 

2

  

2101338

วิศวกรรมการทาง

C

 

3

  

2101421

การออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค

C

 

3

  

2112440

วิศวกรรมชลศาสตร์

C

 

3

  

2108306

การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม

C

 

1

  
 

ภาคฤดูร้อน

     

2100301

การฝึกงานทางวิศวกรรม

C

 

2

  
 

ภาคการศึกษาที่ 7

     

2101406

การออกแบบเหล็กและไม้

C

 

4

  

2101455

วิศวกรรมการก่อสร้างและการประมาณต้นทุนก่อสร้าง

C

 

3

  

xxxxxxx

ภาษาต่างประเทศ

C

  

3

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป

C

  

3

 

xxxxxxx

วิชาเลือก

A

 

3

  

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

F

   

3

 

ภาคการศึกษาที่ 8

     

2101256

วิชาชีพวิศวกรรมโยธา

C

  

3

 

2101454

การบริหารงานก่อสร้าง

C

 

3

  

2101499

โครงการทางวิศวกรรมโยธา

C

 

3

  

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป

C

  

3

 

xxxxxxx

วิชาเลือก

A

 

3

  

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

F

   

3

รวมจำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์อนุมัติจบการศึกษา

146

30

80

30

6

คิดสัดส่วนของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

100%

20.5%

54.8%

20.5%

4.1%

รวมหน่วยกิตขั้นต่ำตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

120

30

45

30

หมายเหตุ: * C คือ วิชาบังคับ (Compulsory), A คือ วิชาเลือกบังคับ (Approved Elective), F คือ วิชาเลือกเสรี (Free Elective)

**รายวิชาที่มีการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์