คำร้อง/แบบฟอร์ม (Grad-Form-2)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination Forms)

1. ก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Before Proposal Examination)
(Download ที่นี่)

 • Check list From
 • Car Parking Form
 • CE Room Reservation
 • Invitation Letter to Thesis Proposal Exam Committee for Outside
 • Invitation Letter to Thesis Proposal Exam Committee for Inside
 • Request for Appointment of Proposal Examination Committee
 • Request for Scheduling of Examination

2. หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (After Proposal Examination)
(Download ที่นี่)

 • Thesis Proposal Title Change From 2 (if any)
 • Thesis Title Change From 3 (if any)
 • Thesis Proposal From 1A-1D

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense Examination Forms)

1. ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Before Defense Examination)
(Download ที่นี่)

 • Check list From
 • Car Park
 • CE Room Reservation
 • Defense Announcement
 • From_2: MEMORANDUM
 • From_3 ประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
 • Thesis Examination Committee Change Form (if any)

2. หลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (After Defense Examination)
(Download ที่นี่)

 • บันทึกข้อความ เสนอคณบดีลงนามวิทยานิพนธ์
 • Check List From
 • แบบประเมินวิทยานิพนธ์ (Thesis Evaluation Form)
 • Thesis Title Change From 3 (if any)

แบบฟอร์มการสอบวัดคุณสมบัติ Qualifiying Exam
(Download ที่นี่)

เอกสารอื่น ๆ