เกียรติภูมิวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ

101 ปี แห่งความภูมิใจ “เกียรติภูมิวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ” รับใช้ประชาชน ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

Latest News

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ความรู้กับผู้ที่จะเป็นผู้นำในยุคที่กำลังจะมาถึง มีความสามารถในการคำนวณและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการศึกษาตลอดเวลาแม้ภายหลังจบการศึกษาไป และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญ ขยายขอบเขตความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาให้เหนือไปกว่าจะเอื้อมไปถึง มุ่งพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่พร้อม ประยุกต์โดยนำแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการใหม่มาปรับใช้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านทางการบริการชุมชน และการเป็นตัวแทนในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ

 

Become a World-Class Engineer at Chulalongkorn University.

นานกว่า 100 ปี ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างนิสิตที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นเลิศ งานวิจัยที่ล้ำหน้า และงานบริการสังคมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งชื่อเสียงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น สามารถเห็นได้จากผลงานระดับโลก ผลงานระดับประเทศของศิษย์เก่าที่ได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย