News:

Events

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศ…

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ด้านกายภาพ และไอที และ รศ.ดร.วิทิต ปานสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ด้านงานกายภาพ การรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร

ภาควิชาวิศ…

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข ที่ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ “รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน

ภาควิชาวิศ…

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเพ็ญชิสา จันทร์วิเศษสิน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering :STR)

ภาควิชาวิศ…

เกียรติภูมิวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ

101 ปี แห่งความภูมิใจ “เกียรติภูมิวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ” รับใช้ประชาชน ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

Latest News

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ความรู้กับผู้ที่จะเป็นผู้นำในยุคที่กำลังจะมาถึง มีความสามารถในการคำนวณและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการศึกษาตลอดเวลาแม้ภายหลังจบการศึกษาไป และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญ ขยายขอบเขตความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาให้เหนือไปกว่าจะเอื้อมไปถึง มุ่งพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่พร้อม ประยุกต์โดยนำแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการใหม่มาปรับใช้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านทางการบริการชุมชน และการเป็นตัวแทนในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ

 

Become a World-Class Engineer at Chulalongkorn University.

นานกว่า 100 ปี ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างนิสิตที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นเลิศ งานวิจัยที่ล้ำหน้า และงานบริการสังคมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งชื่อเสียงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น สามารถเห็นได้จากผลงานระดับโลก ผลงานระดับประเทศของศิษย์เก่าที่ได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย