ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : (662) 218-6460 (ธุรการภาควิชาฯ)
โทรสาร: : (662) 251-7304

หน่วยทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โทรศัพท์ :  (662) 218-6567
โทรสาร : (662) 218-6567
Mobile : 081-466-6337

Line Official : CECU Testing Center