โครงการแลกเปลี่ยน

        ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เป็นส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่วโลก อาทิเช่น

  • Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
  • University of California Berkeley สหรัฐอเมริกา
  • University of Illinios at Urbana-Chapaign สหรัฐอเมริกา

        โดยทางมหาวิทยาลัยจะมีการส่งนิสิตไปศึกษา และทดลองฝึกงาน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่ต่างออกไป เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับตัวนิสิต

        รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่ http://www.inter.chula.ac.th/ ในส่วนของ Student Exchange Program