แผนการศึกษาและเงื่อนไขลำดับรายวิชา

          แผนการศึกษาของหลักสูตรได้ถูกจัดให้นิสิตได้เรียนรู้เป็นลำดับขั้น และสอดคล้องกับผลลัพธ์การศึกษา 11 ข้อ ของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ของสภาวิศวกร ดังแสดงในตาราง โดยเส้นดำในตารางแสดงถึงวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนจึงจะเรียนวิชาต่อไปได้ (Prerequisite) อนึ่งรายวิชาที่แสดงในตารางเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การศึกษานั้น ๆ เท่านั้น ไม่ได้แสดงรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในหลักสูตร