แผนการศึกษาตามรายวิชาเรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา ปีละ 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้รายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ (รหัสวิชา 2101xxx) จะเป็นรายวิชาที่อยู่ตั้งแต่ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

2101252

2101256

2103213

2301207

5500208

xxxxxxx

สถิติสำหรับงานวิศวกรรมโยธา

วิชาชีพวิศวกรรมโยธา

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

แคลคูลัส 3

ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

2101202

2101253

2101254

2101302

2108298

2112346

xxxxxxx

กลศาสตร์วัสดุ 1

คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา

ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรโยธา

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

การสำรวจ

ชลศาสตร์ 1

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-3-0)

3(2-3-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

2101310

2101311

2101321

2101322

2101337

2112342

2112344

การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

วัสดุวิศวกรรมโยธา

ปฐพีกลศาสตร์

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

วิศวกรรมการขนส่ง

หลักอุทกวิทยา

ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

4(3-3-6)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

2101307

2101312

2101335

2101338

2101421

2112440

2108306

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิเคราะห์โครงสร้าง 2

การควบคุมงานก่อสร้าง

วิศวกรรมการทาง

การออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค

วิศวกรรมชลศาสตร์

การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม

4(3-3-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(2-3-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1 (ฝึกภาคสนาม)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

2100301

การฝึกงานทางวิศวกรรม

2(0-35-0)

 

รวม

2 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

2101406

2101455

2101490

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

การออกแบบเหล็กและไม้

วิศวกรรมการก่อสร้างและการประมาณต้นทุนก่อสร้าง

การเตรียมโครงงาน

ภาษาต่างประเทศ

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเลือก

วิชาเลือกเสรี

4(3-3-6)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

20 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

2101454

2101499

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

การบริหารงานก่อสร้าง

โครงการทางวิศวกรรมโยธา

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเลือก

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

3(0-6-3)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

15 หน่วยกิต