แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(ภาษาอังกฤษ)   Master of Engineering Program in Civil Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)                     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาไทย : อักษรย่อ)                   วศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)                Master of Engineering

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ)             M.Eng.

 

ความสำคัญของหลักสูตร

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาของประเทศที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมด้านการศึกษา การวิจัย และวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในระดับสากลและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับนานาชาติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

 

ภาพรวมของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   36      หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา                                            2        ปี

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2                                                   36       หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                             24      หน่วยกิต

      – รายวิชาบังคับ                                              9        หน่วยกิต

      – รายวิชาเลือก                                               15      หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                               12      หน่วยกิต

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

(ภาษาอังกฤษ)   Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering (International Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)                    วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(ภาษาไทย : อักษรย่อ)                  วศ.ด.

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)                Doctor of Philosophy

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ)             Ph.D.

   

ความสำคัญของหลักสูตร

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมด้านการศึกษา การวิจัย และวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในระดับสากลและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับนานาชาติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโลก

 

ภาพรวมของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบที่ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    60      หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา                                             3       ปี

แบบที่ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท)              

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   60      หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา                                             3       ปี

แบบที่ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   72      หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา                                             5       ปี

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบที่ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท)                        60      หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                         –       หน่วยกิต

      – รายวิชาบังคับ                                                         –       หน่วยกิต

      – รายวิชาเลือก                                                          –       หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                        60      หน่วยกิต

แบบที่ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท)                        60      หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                       12      หน่วยกิต

      – รายวิชาบังคับ                                                          –       หน่วยกิต

      – รายวิชาเลือก                                                        12      หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                        48      หน่วยกิต

แบบที่ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี)                        72      หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                       24      หน่วยกิต

      – รายวิชาบังคับ                                                          9      หน่วยกิต

      – รายวิชาเลือก                                                         15      หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                         48      หน่วยกิต