การลงนามปฏิญญาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ข้อตกลง Washington Accord ตามแนวทางของ TABEE

     เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ลงนามปฏิญญาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ข้อตกลง Washington Accord ตามแนวทางของ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) /TABEE ( Thailand Accreditation Board for Engineering Education) เพื่อเป็นการผลักดันให้การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทุกหลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพเนื้อหาสาระองค์ความรู้ที่สำคัญของวิชาชีพ มีการบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา Education 4.0 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์เทียบเคียงตามข้อตกลงและการยอมรับมาตรฐานคุณภาพในระดับนานาชาติ