พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งทำประโยชน์ให้กับสังคม มีความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาต่อการศึกษาระดับสูงในระดับนานาชาติ
  • ผลิตผลงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคม

 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ลงนามปฏิญญาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ข้อตกลง Washington Accord ตามแนวทางของ TABEE ( Thailand Accreditation Board for Engineering Education) เพื่อเป็นการผลักดันให้การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทุกหลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพเนื้อหาสาระองค์ความรู้ที่สำคัญของวิชาชีพ มีการบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา Education 4.0 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์เทียบเคียงตามข้อตกลงและการยอมรับมาตรฐานคุณภาพในระดับนานาชาติ