ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

          การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้พิจารณาบนพื้นฐานของความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับ กลุ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ 11 ผลลัพธ์ โดยอ้างอิงจากสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดของแต่ละผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 1  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

          สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 2  การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศกรรม

          สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 3  การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา

          สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 4  การพิจารณาตรวจสอบ

          สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐานการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 5  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย

          สามารถสร้าง เลือก และประบุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 6 การทำงานร่วมกันเป็นทีม

          สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นำกลุ่มได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 7  การติดต่อสื่อสาร

          สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 8 กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม

          มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 9 จรรยาบรรณวิชาชีพ

          มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 10  การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน

          มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยคำนึงถึง

ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 11  การเรียนรู้ตลอดชีพ

          ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

          ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรแต่ละข้อกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 11 ผลลัพธ์ มีการเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทุกข้อมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ