ทุนอุดหนุนการศึกษา (Scholarship)

นิสิตสามารถยื่นขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ตามประกาศของสำนักบริการกิจการนิสิต (Office of Student Affairs) โดยเป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และแบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

  • ทุนประเภท ก เป็นทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน (42,000+60,000 = 102,000)
  • ทุนประเภท ข (1) เป็นทุนค่าเล่าเรียน (21,000 บาท /ภาคการศึกษา)
  • ทุนประเภท ข (2) เป็นทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 60,000 บาท /ปีการศึกษา)
  • ทุนประเภท ค เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เกิน 10,000บาท / ปีการศึกษา

 

เงื่อนไขในการรับทุน

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
 4. นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัตินิสิตสมัครขอรับทุน
 5. นิสิตช่วยงานและกิจกรรมของคณะฯ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนด
 6. ไม่เป็นนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต

 

ช่วงเวลาในการยื่นขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

 

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ /เอกชน/องค์กรการสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/แจ้งความประสงค์ที่จะให้ทุนแก่นิสิตจุฬาฯ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด

หมายเหตุ : นิสิตสามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้จาก Facebook กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หรือ   https://www.eng.chula.ac.th/th/student-affairs

 

บุคลากรผู้ดูแลงานทุนอุดหนุนการศึกษา

พรทิพย์ เที่ยงไธสง

อีเมล์:   namink28@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: 0-22186460-2

ห้องทำงาน: อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2 ห้อง 201