ทุนอุดหนุนการศึกษา/ทุนอุดหนุนวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

  1. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
  2. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
  3. การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษแก่นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา วิศวกรรมโยธา 100 ปี ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  4. ทุนอุดหนุนการศึกษา วิศวกรรมโยธา 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตที่สนใจทุนการศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  (คลิก)

บุคลากรผู้ดูแลงานทุนอุดหนุนการศึกษา

วรรณา กรสวัสดิ์ (Wanna Kronsawasd)

อีเมล์:   cecugrad@eng.chula.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0-22186579

ห้องทำงาน: อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2 ห้อง 201