ทุนการศึกษา (Scholarship)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

นิสิตที่สนใจทุนการศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย      

  1. ทุนอุดหนุนการศึกษา วิศวกรรมโยธา 100 ปี
  2. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 72
  3. Scholarship Program for ASEAN and NON–ASEAN

บุคลากรผู้ดูแลงานทุนอุดหนุนการศึกษา

วรรณา กรสวัสดิ์ (Wanna Kronsawasd)

อีเมล์:   cecugrad@eng.chula.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0-22186579

ห้องทำงาน: อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2 ห้อง 201