ถามตอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

ถามตอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน (คำถามถามบ่อยๆ)

  1. 1. ลงทะเบียนเรียนแล้วมีบางรายวิชาเต็ม จะต้องทำอย่างไร

ให้นิสิตติดต่อผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบของคณะที่นิสิตสังกัด

  1. 2. ลงทะเบียนเรียนปกติ (แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน) ไม่ทัน จะต้องทำอย่างไร

นิสิตสามารถแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนได้ในรอบถัดไป หรือลงทะเบียนเรียนสายในช่วงสัปดาห์ของการลงทะเบียนเรียนสาย ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต์

* ติดตามวิธีปฏิบัติได้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต

  1. ลงทะเบียนเรียนสาย จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนสายผ่านทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินใน CUNEX Mobile Application

* ติดตามวิธีปฏิบัติได้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต

  1. ช่วงสัปดาห์ลงทะเบียนเรียนสาย จะต้องเสียค่าปรับอย่างไร

ค่าปรับช่วงลงทะเบียนเรียนสายสัปดาห์แรกเป็นจำนวนเงิน 300 บาท สัปดาห์ที่สองเป็นจำนวนเงิน 600 บาท ชำระพร้อมกับค่าเล่าเรียน

  1. สัปดาห์การลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ลดรายวิชาได้ถึงเมื่อไหร่

– การลงทะเบียนเรียนสาย สามารถเพิ่มรายวิชาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

– การลดรายวิชา สามารถทำการลดรายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

* ติดตามรายละเอียดในกำหนดการลงทะเบียนเรียน หรือปฏิทินการศึกษา (จท90)

6. ควรตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนเมื่อใด

– ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทันทีทุกครั้งหลังจากที่ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนสาย การเพิ่มรายวิชา การลดรายวิชา หรือแม้แต่การเปลี่ยนตอนเรียน

* นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ในหัวข้อ “คู่มือการลงทะเบียนเรียน”

  1. ต้องการจะลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเป็นแบบ S/U , V/W จะต้องทำอย่างไร

– ให้นิสิตมายื่นคำร้อง จท43 ขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W ที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด

* นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W ทางเว็บไซต์ในหัวข้อ “คู่มือการลงทะเบียนเรียน”

  1. เกี่ยวกับเรื่องการการถอนรายวิชาจะทราบผลการถอนรายวิชาได้อย่างไร

นิสิตสามารถตรวจสอบผลการถอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ โดยการลอคอินเข้าสู่ระบบ เลือกหัวข้อ “สอบถามผลการลงทะเบียนเรียน” หลังจากสำนักทะเบียนฯ ได้รับคำร้องจากคณะแล้ว 5 วันทำการ

  1. ลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา ที่มีวันและเวลาสอบซ้ำซ้อน จะต้องทำอย่างไร

นิสิตสามารถขอถอนรายวิชาได้ภายในกำหนดเวลาปฏิทินการศึกษา หรือ ทำเรื่องขอเก็บตัวสอบในรายวิชาที่มีวันเวลาสอบซ้ำซ้อน (ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / หัวหน้ารายวิชา และ อาจารย์ที่ปรึกษา)

  1. การลดรายวิชากับการถอนรายวิชา ต่างกันอย่างไร

การลดรายวิชาจะกระทำได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกชองภาคการศึกษา หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดรายวิชานี้จะไม่บันทึกลงในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

การขอถอนรายวิชาจะกระทำได้หลังจาก 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา (สัปดาห์ที่ 7-12) หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน (สัปดาห์ที่ 3-4) และรายวิชาที่ขอถอนรายวิชานี้จะบันทึกและปรากฏสัญลักษณ์ W ในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

  1. กรณีที่นิสิตลดรายวิชาไม่สำเร็จและไม่ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน และนิสิตมาทราบเมื่อเข้าสัปดาห์สอบแล้ว จะต้องทำอย่างไร

ในกรณีนี้นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ F เท่านั้น ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้จากเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ผลการศึกษาเป็น F