จำนวนของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษา 2558-2563 และสำเร็จการศึกษาในปี 2558-2563

ปีการศึกษาจำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
2558100110
255910398
2560103111
2561103102
256210099
25639388

หมายเหตุ จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรและจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เท่ากันเนื่องจากแต่ละปีมีนิสิตไปแลกเปลี่ยน

                   ต่างประเทศ นิสิตย้ายสาขา นิสิตที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลา 4 ปี และนิสิตปริญญาใบที่ 2