คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

          – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

          2100111        ท่องโลกวิศวกรรม                                                                                 3(3-0-6)

          Exploring Engineering World

          ชื่อย่อ : EXPL ENG WORLD

          หัวข้อทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วัสดุ อาหาร ความปลอดภัย อากาศยาน ยานยนต์ โครงสร้าง การขนส่ง การจัดการน้ำ ไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ

          Engineering topics related to daily life: energy, resources, environment, manufacturing, process, industrial, material, food engineering, safety, aerospace, automotive, civil and transportation, water management, electricity, information system, Bio engineering

          2101256        วิชาชีพวิศวกรรมโยธา                                                                          3(3-0-6)

          Civil Engineering Profession                    

          ชื่อย่อ : CE PROFESSION

          พัฒนาการของแนวคิด วิธีการ และกระบวนการทางวิศวกรรมโยธา ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมโยธากับวิชาชีพสาขาอื่นและสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรมโยธาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานของงานก่อสร้าง การวางแผนโครงการ จรรยาบรรณ ความปลอดภัย การพัฒนาที่ยั่งยืน

          Development of concepts, methodology and processes of civil engineering; relationship between civil engineering and other professions, and society; roles and contributions of civil engineering to economics and social developments; concepts of engineering design; fundamental of construction works; project planning; ethics; safety; sustainable development

          – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

          5500111        ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1                                         3(2-2-5)

          Experiential English I

          ชื่อย่อ : EXP ENG I

          ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการนำเสนอในประเด็นที่สำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

          Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of student’ interest under selected themes collecting information summarizing and presenting important issues.

          5500112        ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2                                         3(2-2-5)

          Experiential English II

          ชื่อย่อ : EXP ENG II

          เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500111

          ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ  (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพิ่มเติม เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการนำเสนอประเด็นสำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

          Practice language skills in acquiring analyzing and synthesizing information and knowledge from different sources and media on topics of students interest under selected themes summarizing what they have learned and presenting opinions from group discussion.

          5500208        ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน                                          3(2-2-5)

          Communication and Presentation Skills

          ชื่อย่อ : COM PRES SKLL

          เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500112

          การฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคม การนำเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์

          Practice using English for social communication and giving oral presentation on engineering related topics.

          คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

          – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

          2304103        ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                                        3(3-0-6)

           GENERAL PHYSICS I

           ชื่อย่อ : GEN PHYS I

          คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป กลศาสตร์และการประยุกต์ แก๊สและทฤษฎีจลน์ อุณหพลศาสตร์ ปรากฏการณ์ขนส่งและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติเชิงกายภาพของสสาร

          Basic mathematics for general physics; mechanics and its applications; gases and kinetic theory; thermodynamics; transport phenomena and heat transfer; physical properties of matter

          2304104        ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                                        3 (3-0-6)

           GENERAL PHYSICS II

            ชื่อย่อ : GEN PHYS II

          ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าและสารแม่เหล็ก คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สัมพัทธภาพ

          Electrostatic; direct current; alternating current; electrical circuits; electromagnetism and magnetic materials; mechanical and electromagnetic waves; modern physics; nuclear physics; relativity

          2301107        แคลคูลัส 1                                                                                            3(3-0-6)

          Calculus I

          ชื่อย่อ : CALCULUS I  

          ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

          Limit, continuity, differentiation and integration of real-valued functions of a real variable and their applications; techniques of integration; improper integrals.

          2301108        แคลคูลัส 2                                                                                            3(3-0-6)

          Calculus II

          ชื่อย่อ : CALCULUS II  

          เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301107

          อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชันมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัล เวกเตอร์เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร บทนำสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

          Mathematical induction; sequences and series of real numbers; Taylor series expansion and approximation of elementary functions; numerical integration; vectors, lines and planes in three dimensional space; calculus of vector valued functions of one variable; calculus of real valued functions of two variables; introduction to differential equations and their applications.

          2301207        แคลคูลัส 3                                                                                            3(3-0-6)

          Calculus III

          ชื่อย่อ : CALCULUS III 

          เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301108

          พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ อินทิกรัลตามเส้น

          Surfaces in three dimensional space; polar coordinate system; calculus of real-valued functions of several variables and its applications; line integrals.

          2302127        เคมีทั่วไป                                                                                               3(3-0-6)

          General Chemistry

          ชื่อย่อ : GEN CHEM

          มวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาของออกซิเดชัน จนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสารเคมีเบื้องต้น

          Stoichiometry and basis of the atomic theory, the properties of gas , liquid solids and solutions; chemical equilibrium, chemical kinetics, electronic structures of atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements, nonmetal and transition metals; basic organic chemistry.

          2304183        ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                     1(0-3-0)

          General Physics Laboratory I

          ชื่อย่อ : GEN PHYS LAB I

          การวัด ความเที่ยงในการวัด การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกต้อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การเคลื่อนที่แบบหมุน คลื่น เสียง ความร้อน ของไหล

          Measurement and precision, statistical analysis and accuracy, simple harmonic motion, rotational motion, wave, sound, heat, fluid.

          2304184        ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                     1(0-3-0)

          General Physics Laboratory II

          ชื่อย่อ : GEN PHYS LAB II

          การวัดและเครื่องมือการวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ กระจกและเลนส์ การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โพลาไรเซชันของแสง กัมมันตภาพรังสี

          Electrical measurements and basic Electrical equipments, ammeter and voltmeter, AC circuit, semiconductor devices, lense and spherical mirror, diffraction and interference of light and radioactivity

          2302163        ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                             1(0-3-0)

          General Chemistry Laboratory

          ชื่อย่อ : GEN CHEM LAB

          ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณหเคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า ปริมาณวิเคราะห์ คุณภาพวิเคราะห์

          Stoichiometry; gases; liquids and solutions; solids; thermochemistry; chemical kinetics; chemical equilibrium; electrochemistry; quantitative analysis; qualitative analysis

          2101252        สถิติสำหรับงานวิศวกรรมโยธา                                                           3(3-0-6)

         Statistics for Civil Engineering        

          ชื่อย่อ : STAT CE

          ความจำเป็นของวิธีทางสถิติในงานวิศวกรรมโยธา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม แบบจำลองการแจกแจงความน่าจะเป็นในงานวิศวกรรมโยธา การประมาณค่าทางสถิติและการทดสอบสมมติฐานสำหรับวิศวกรรมโยธา การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยในงานวิศวกรรมโยธา

          Necessity of statistical methods in civil engineering; probability theory; random variables; probability distribution models in civil engineering; statistical estimation and hypothesis testing in civil engineering; applications of regression analysis in civil engineering.

          – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

          2103106        การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                       3(1-4-4)

          Engineering Drawing 

          ชื่อย่อ : ENG DRAWING

          บทนำ การคัดตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ หลักการฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออโธกราฟฟิก การสเกตซ์ภาพพิกทอเรียล การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การบอกมิติ ตัวยึดชนิดเกลียว การเขียนแบบภาพประกอบ และแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

          Introduction, Lettering, Apply geometry, Orthographic projection principle, Orthographic writing, Pictorial sketching, Orthographic reading, Dimensioning, Threaded fastener, Assembly drawing, Introduction to computer-aid drafting.

           2103213       กลศาสตร์วิศวกรรม 1                                                                           3(3-0-6)

          Engineering Mechanics I

          ชื่อย่อ : ENG MECHANICS I

          ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน แรงกระจาย สถิตยศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลซ์และโมเมนตัม

          Force system; resultant; equilibrium; friction; distributed force; fluid statics; kinematics and kinetics of particle; absolute and relative motions of rigid body; Newton’s second law of motion; Work and Energy, impulse and momentum

          2109101        วัสดุวิศวกรรม                                                                                        3(3-0-6)

          Engineering Materials

          ชื่อย่อ : ENG MATERIALS

          ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม โครงสร้างผลึกของของแข็ง ตำหนิในโครงสร้างผลึก สมบัติทางกลของวัสดุ ดิสโลเคชันและการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ ความเสียหายทางกลของวัสดุ เฟสไดอะแกรมและปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การผลิตและการใช้งานของโลหะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของเซรามิก โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของพอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุผสม การกัดกร่อนและสลายของวัสดุ สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีวัสดุ

          Relationship between structures, properties, production processes and applications of main groups of engineering materials; crystal structure of solids; crystal defects; mechanical properties of materials; dislocation and strengthening mechanism of metals; mechanical failure of materials; phase diagram and solid state reaction; fabrication and applications of metals; structure, properties and applications of ceramic; structure, properties and applications of polymers; structure, properties and applications of composite materials; corrosion and degradation of materials; properties and applications of electronic materials; electrical properties of materials; magnetic properties of materials; innovation in material technology.

          2110101    การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                 3(3-0-6)

           Computer Programming

          ชื่อย่อ : COMP PROGRAMMING   

          องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และปฏิสัมพันธ์ การทำโปรแกรม ประเภทข้อมูล ตัวปฏิบัติการ นิพจน์ ข้อความสั่ง โครงสร้างควบคุม การรวมกลุ่มข้อมูล เครื่องมือต่างๆ ในการทำโปรแกรม  แบบอย่างและสัญนิยมต่างๆ ในการทำโปรแกรม  การตรวจแก้จุดบกพร่อง  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงและคลังคำสั่งเชิงจำนวนเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม

          Computer system components and interactions; programming: data types, operators, expressions, statements, control structures, aggregate data; programming tools; programming styles and conventions; debugging; program design and development with applications to engineering problems using a high level programming language and numerical libraries.

          2101202        กลศาสตร์วัสดุ 1                                                                                    (3-0-6)

           Mechanics of Materials I

           ชื่อย่อ : MECH MAT I

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2103213 หรือ 2103211

           แนวคิดพื้นฐานของความเค้นและความเครียด ชิ้นส่วนรับแรงในแนวแกน แรงบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน การโก่งตัวของคาน ความเค้นในคาน คานเชิงประกอบ ชิ้นส่วนโครงสร้างรับแรงดัดไม่สมมาตร การโก่งเดาะของเสา การรวมความเค้นและวงกลมของมอร์ เกณฑ์การวิบัติ

          Fundamental concepts of stress and strain; axially loaded members; torsion; shear force bending moment in beams; deflection of beams; stresses in beams; composite beams; unsymmetrical bending; buckling of columns; combined stresses and Mohr’s circle; failure criterion.

          2101253        คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา                                               3(3-0-6)

          Applied Mathematics for Civil Engineers

          ชื่อย่อ : APP MATH CE

           เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301207

          พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น เมทริกซ์และการปฏิบัติการทางเมทริกซ์ สมการพีชคณิตเชิงเส้นและไร้เชิงเส้น ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ การแปลงฟูริเยร์และลาปลาซ อนุกรมตัวแทนของฟังก์ชัน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เวคเตอร์แคลคูลัสเบื้องต้น สนามเวคเตอร์ ตัวปฏิบัติการเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ ทฤษฎีบทเชิงปริพันธ์และการประยุกต์ใช้ ปัญหาค่าเหมาะสมเบื้องต้น เทคนิคเชิงตัวเลขและทฤษฏีการประมาณเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา

          Introduction to linear algebra, matrices and matrix operations, linear and nonlinear algebraic equations, eigen value problems; Fourier and Laplace transforms, series representation of functions, ordinary differential equations and partial differential equations; introduction to vector calculus, vector fields, differential and integral operators, integral theorems and applications, introduction to optimization problems, introduction to numerical techniques and the theory of approximations, and applications in civil engineering.

          2112346        ชลศาสตร์ 1                                                                                           3(3-0-6)

           Hydraulics I  

           ชื่อย่อ : HYDRAULICS I  

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2103213

          คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของการไหล สมการพลังงานสำหรับการไหลคงที่ โมเมนตัมและแรงพลวัตในการไหลของของไหล ความคล้ายและการวิเคราะห์มิติ การไหลของของไหลในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดการไหลของของไหล การไหลไม่คงที่

          Properties of fluid statics; dynamics and kinematics of fluid flow; energy equations in steady flow; momentum and dynamic forces in fluid flow; similitude and one dimensional analysis; flow of fluid in pipes; open channel flow; fluid flow measurement; unsteady flow.

          2108298        การสำรวจรังวัด                                                                                     3(2-3-4)

           Surveying

            ชื่อย่อ : SURVEYING

          งานสำรวจรังวัดเบื้องต้น พื้นฐานการทำงานภาคสนาม การระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมและกล้องสำรวจสถานีรวม การวัดทิศทางและระยะทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสำรวจรังวัด ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การตรวจแก้ข้อมูล ข่ายสามเหลี่ยม การหาทิศแอซิมัธความละเอียดสูง งานวงรอบความละเอียดสูง ระบบพิกัดระนาบ การระดับความละเอียดสูง การสำรวจรังวัดภูมิประเทศ การเขียนแผนที่

          Introduction to surveying work; basic field works, leveling; principles and applications of theodolites and total stations; distance and direction measurements; errors in surveying, acceptable errors, data correction, triangulation; precise determination of azimuth; precise traverse; plane coordinate system, precise leveling; topographic survey; map plotting.

          – กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

          2100301       การฝึกงานทางวิศวกรรม                                                                      2(0-35-0)

          Engineering Practice

          ชื่อย่อ : ENG PRACTICE

          การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ประจำบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการ

          Engineering practice in related areas under supervision of experienced engineers in private sectors or government agencies.

          2101254        ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรโยธา                                                             2(2-0-4)

           Geology for Civil Engineers

            ชื่อย่อ : GEOL CE

          ธรณีวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา แร่ประกอบหินที่พบโดยทั่วไป ลักษณะและการกำเนิดของหินโดยทั่วไป ลักษณะของโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา ลักษณะโครงสร้างพื้นผิวเปลือกโลก ธรณีวิทยาของแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำและที่ตั้งเขื่อนกั้นน้ำ การควบคุมการกัดเซาะและน้ำท่วม การพัฒนาและปรับปรุงแม่น้ำและอ่าว ปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อการทำเหมืองหิน การเจาะอุโมงค์ แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินทรุด ฐานของสิ่งก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

          A general survey of geology with particular reference to civil engineering; common rock forming minerals; general characteristics and origins of rocks; features of the earth and geological process; structural features of the earth’s crust; geology of water supply, reservoirs and dam sites, erosion and flood control; river and harbor improvement; geological factors affecting quarrying, tunneling, landslide, land subsidence, foundations and building materials.

          2101302        ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ                                                                        1(0-3-0)

            Materials Testing Laboratory

            ชื่อย่อ : MAT TESTING LAB                                                                   

             เงื่อนไข : รายวิชาบังคับร่วม 2101202

          พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติ การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาต่างๆเบื้องต้น ได้แก่ เหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น ไม้ และวัสดุอื่นๆ ในงานวิศวกรรมโยธา

          Fundamental behaviors and properties, introduction to inspection and testing of various civil engineering materials such as steel and rebar, wood, others civil engineering materials.

          2101307        การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                       4(3-3-6)  

           Reinforced Concrete Design

           ชื่อย่อ :  RC DESIGN     

           เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101310    

          คอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและแรงกระทำร่วมกัน การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง การฝึกออกแบบ ฝึกการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและให้รายละเอียด

          Concrete and reinforcement; fundamental behavior in axial load, flexure, torsion, shear, bond and combined actions; design of reinforced concrete structural components by working stress and strength design methods; design practice. Practice in reinforced concrete design and detailing

          2101310        การวิเคราะห์โครงสร้าง 1                                                                    3(3-0-6)

                   Structural Analysis I

                   ชื่อย่อ : STRUCT ANAL I                                                                       

                   เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101202                                                    

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง ระดับขั้นของความเป็นอินดิเทอร์มิเนตและเสถียรภาพของโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและแรงดัดในคานและโครงข้อแข็ง รวมทั้งรูปการโก่งตัว การวิเคราะห์โครงข้อหมุนในระนาบชนิดดิเทอร์มิเนต การตอบสนองของโครงสร้างในระนาบต่อน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ การวิเคราะห์การเสียรูปโดยใช้แรงดัด-พื้นที่และโครงสร้างสังยุค การวิเคราะห์การเสียรูปของโครงสร้างโดยใช้งานเสมือนและระเบียบวิธีพลังงานที่เกี่ยวโยงกัน การวิเคราะห์โครงสร้างอินดิเทอร์เนตด้วยระเบียบวิธีเฟลกซิบิลิตี

          Introduction to structural analysis; degree of statical indeterminacy and stability of structures; reactions shears and moments indeterminate beams and rigid frames including deflected shapes; analysis of determinate plane trusses; responses of plane structures under moving loads; deformation analysis by moment-area and conjugate structures; deformation analysis of structures by virtual work and related energy methods; analysis of indeterminate structures by flexibility methods

          2101311        วัสดุวิศวกรรมโยธา                                                                               4(3-3-6)

           Civil Engineering Materials

           ชื่อย่อ : CIV ENG MAT                                                                          

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101202

          พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติ การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาต่างๆเบื้องต้น ได้แก่ เหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น ไม้ ซีเมนต์ มวลรวมและสารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสม คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว วัสดุการทางและวัสดุอื่นๆ ในงานวิศวกรรมโยธา

          Fundamental behaviors and properties, introduction to inspection and testing of various civil engineering materials such as steel and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures, mix design, fresh and hardened concrete, highway materials, others civil engineering materials.

          2101312        การวิเคราะห์โครงสร้าง 2                                                                    3(3-0-6)

           Structural Analysis II

           ชื่อย่อ : STRUCT ANAL II

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101310

          ระเบียบวิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง วิธีความเอียง-การโกรงตัว วิธีการกระจายแรงดัด การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริกซความรู้เบื้องต้นทางการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก ปฐมบทของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง

          Methods of structural analysis; slope-deflection method; moment distribution method; matrix structural analysis; introductory plastic structural analysis; introduction to finite element method in structural analysis

            2101321        ปฐพีกลศาสตร์                                                                                     3(3-0-6)

            Soil Mechanics

             ชื่อย่อ : SOIL MECHS                                                                           

              เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101254 หรือ 2106296

          กำเนิดของดิน ดัชนีต่างๆของดินและการจำแนกดิน การบดอัดดิน การไหลของน้ำในดินและปัญหาการไหล หลักการความเค้นประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายความเค้นในมวลดิน การยุบอัดตัวของดิน กำลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฏีแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน กำลังรับน้ำหนักของดิน

          Soil Formation, index properties and classification of soil, compaction, permeability of soil and seepage problems, principle of effective stresses within a soil mass; stress distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, slope stability, bearing capacity

          2101322        ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                                   1(0-3-0)

           Soil Mechanics Laboratory

           ชื่อย่อ : SOIL MECHS LAB

            เงื่อนไข : รายวิชาควบ 2101321

          การขุดตัวอย่าง การตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของดิน การซึมน้ำ การบดอัด คุณสมบัติภายใต้ความเค้น-ความเครียด ความต้านทานแรงเฉือนและการทรุดตัวของดิน

          Soil exploration; index properties of soils; permeability; compaction; CBR; stress-strain behavior of soils; shear strength and one dimensional consolidation.

          2101335        การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                      2(2-0-4)

           Construction Supervision

           ชื่อย่อ : CONS SUPVN

          วิธีการก่อสร้าง มาตรฐานงานก่อสร้าง องค์ประกอบ วิธีการ และขั้นตอนของการควบคุมงานก่อสร้าง การจัดทำบัญชีการตรวจสอบงานก่อสร้าง โดยครอบคลุมงานฐานราก งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม  รวมถึงงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

          Construction methods; construction standards; components, methods, and procedures of construction supervision and inspection check list in foundation construction, structural and architectural works as well as infrastructure construction. 

          2101337        วิศวกรรมการขนส่ง                                                                              3(3-0-6)

          Transportation Engineering

           ชื่อย่อ : TRANS ENG

          วิศวกรรมขนส่งเบื้องต้น หลักการและแนวคิดของการขนส่งซึ่งรวมไปถึงอุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง การปฏิบัติการจราจร และการวิเคราะห์ระบบการขนส่งเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์การขนส่ง และแนวคิดการวางแผนการขนส่ง

          Introduction to transportation engineering; principles and concepts of transportation including transportation demand and supply; fundamental traffic operations and transportation system analysis; transportation economics, and transportation planning concepts.

          2101338        วิศวกรรมการทาง                                                                                 3(2-3-4)

           Highway Engineering                                                                          

            ชื่อย่อ : HIGHWAY ENG

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101337

            ประวัติการพัฒนาด้านถนนและทางหลวง องค์กรบริหารจัดการระบบถนน หลักการวางแผนทางและระบบการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบเชิงเรขาคณิตและการจัดการ เศรษฐศาสตร์และการเงินของงานถนน การออกแบบผิวจราจรเบื้องต้น วัสดุงานทาง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาถนน

           Historical development of highways; Highway administration; Principles of highway planning and traffic analysis; Geometric design and operations; Highway finance and economic; Introduction to pavement design; Highway materials; Construction and maintenance of highways

          2101406        การออกแบบเหล็กและไม้                                                                   4(3-3-6)    

          Steel and Timber Design    

           ชื่อย่อ : STL/TIMBER DSGN     

           เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101310    

          การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีเอเอสดีและแอลอาร์เอฟดี องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ รอยต่อ และการฝึกหัดออกแบบ   

          Design of timber and steel structures by ASD and LRFD methods; tension and compression members; beams; beam-columns; built-up members; plate girders; connections; design practice.   

          2101421        การออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค               3(3-0-6)

           Geotechnical Engineering Design and Construction

           ชื่อย่อ : GEO ENG DES CONS                                                                

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101321

           เกณฑ์ในการออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค สูตรกำลังรับน้ำหนักของเทอร์ซากิ การออกแบบและการก่อสร้างฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็ม และการควบคุม การก่อสร้าง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างในดิน เข็มพืด และกำแพง ไดอะแฟรม สำหรับงานขุดและงานถม การออกแบบและการก่อสร้างเคซอง เสถียรภาพของคันดิน

           Criteria in geotechnical engineering design; Terzaghi’s bearing capacity formula design and construction of shallow foundation; design and construction of pile foundation and construction control; design and construction of retaining structures, sheet piles and diaphragm walls for excavation and filling; design of caisson and construction method; slope stability.

          2101454        การบริหารงานก่อสร้าง                                                                       3(3-0-6)

          Construction Management

           ชื่อย่อ : CONST MANAGEMENT

            เงื่อนไข : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน                                                        

          ระบบการจัดทำโครงการ การจัดการองค์กร การวางผังสถานที่ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน วิธีการวางแผนแบบวิกฤต การจัดการทรัพยากร การวัดอัตราความก้าวหน้าของงาน การวิเคราะห์กระแสเงินสด  เครื่องจักรในงานก่อสร้าง  กฎหมายงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และระบบควบคุมคุณภาพ

          Project delivery systems; project organization; site layout; project planning; modern construction technology; critical path method (CPM); resource management; progress measurement; cash flow analysis, construction equipments; construction laws; construction safety; quality control systems.

          2101455        วิศวกรรมการก่อสร้างและการประมาณต้นทุนก่อสร้าง                   3(3-0-6)

          Construction Engineering and Cost Estimating

           ชื่อย่อ : CONS ENG COST EST  

            เงื่อนไข : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน    

          หลักการวิศวกรรมการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง ผลิตภาพงานก่อสร้าง หลักการประมาณต้นทุนก่อสร้าง การประมาณแบบหยาบและละเอียด การถอดแบบ วิธีการวัดปริมาณ การคิดต้นทุนแรงงานและเครื่องจักร

          Principle of construction engineering; construction materials and methods; construction productivity; principle of cost estimating; approximate and detailed estimating; quantity takeoff; methods of measurement; labor and equipment costing.

          2101490        การเตรียมโครงงาน                                                                             1(0-2-1)

           Pre-Project

           ทักษะที่จำเป็นในการทำโครงงาน ได้แก่ ทักษะการคิดและระบุปัญหา การค้นคว้าข้อมูล การพัฒนากระบวนการและระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การเขียนรายงาน การนำเสนอปากเปล่า ฯลฯ

          Necessary skills for conducting project: thinking skills and problem identification, literature review, development of problem solving procedure and methodology, report writing, oral presentation, etc.

          2101499        โครงการทางวิศวกรรมโยธา                                                               3(0-6-3)

          Civil Engineering Project

           ชื่อย่อ : CIVIL ENG PROJECT                                                                  

           เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101490                                                   

          นิสิตทำโครงการที่น่าสนใจในสาขาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา นิสิตต้องยื่นเสนอโครงการเองเพื่อผ่านความเห็นชอบของผู้สอนและภาควิชาฯ นิสิตต้องทำงานเสร็จสิ้นภายในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาฯ และต้องผ่านการสอบปากเปล่า

          Students shall carry out a practical project of interest on problems in various fields of civil engineering. The project is to be proposed by the student group and approved by the instructor and the department. The work must be completed in one semester. A complete written report and a final oral examination are required.

          หรือ

          2100499        โครงงานทางวิศวกรรม                                                                        3(0-6-3)

          Engineering Project

          ชื่อย่อ : ENG PROJ  

          โครงงานที่น่าสนใจทางสหสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การเสนอโครงงาน การทำโครงการ การนำเสนอ และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

          An interesting project in a multidisciplinary field of engineering; project proposal; working on a project; project presentation and doing a complete written report.

          2108306        การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม                                                        1(ฝึกภาคสนาม)

           Field Practice on Topographic Surveying

            ชื่อย่อ : FLD PRAC TOPO SURB                                                              

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2108202 หรือ 2108397 หรือ 2108298

            การฝึกภาคสนามที่ค่ายฝึกสำรวจเพื่อทำแผนผังและแผนที่ภูมิประเทศของพื้นที่ที่กำหนดให้จนสมบูรณ์ การระดับชั้นสามและงานวงรอบ และการรังวัดรายละเอียดสำหรับงานแผนที่ภูมิประเทศ

            Field practice at surveying camp to complete fair drawing of planimetric and topographic maps of given areas; third order leveling and transverse; topographic detailing.

          2112342        หลักอุทกวิทยา                                                                                      3(3-0-6)

           Principle of Hydrology

           ชื่อย่อ : PRIN OF HYDROLOGY                                                               

            เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2112346 

          วัฏจักรของอุทกวิทยา เช่น หยาดน้ำฟ้า การซึม น้ำท่า การวัดน้ำฝนและน้ำท่า กราฟน้ำท่า อ่างเก็บน้ำ การระเหย การคายระเหยของพืช การพยากรณ์น้ำท่วม การเคลื่อนที่ของน้ำหลาก น้ำบาดาล การวัดค่าตัวแปรต่างๆ ทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา การประยุกต์ใช้ในโครงการทางด้านแหล่งน้ำ แสดงการทดลองการซึมผ่าน การเกิดน้ำท่า การไหลของน้ำบาดาล 

          Hydrologic cycles; precipitation; infiltration; run-off; rainfall and river gauging; hydrographs; reservoirs; evaporation; evapotranspiration; flood forecasting; flood routing; groundwater; measurement of hydrologic and meteorological parameters; application in water resources project; demonstration of infiltration, runoff hydrographs and groundwater flow. 

          2112344        ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1                                                                        1(0-3-0)

           Hydraulic Laboratory I

           ชื่อย่อ : HYDRAULIC LAB I                                                                     

           เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2112346

           การวัดความดันของไหลโดยวิธีทดลอง การไหลผ่านรูเปิดและฝายน้ำล้น แรงโมเมนตัม การวัดการไหลในท่อ การสูญเสียหัวในท่อ การไหลในทางน้ำเปิดและการไหลไม่คงที่

           Experimental measurement of fluid pressure; principles of fluid flow through orifices and weirs; momentum forces; measurement of flow in pipe, flow in open channel and unsteady flow.

           2112440        วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                             3(3-0-6)

            Hydraulic Engineering

            ชื่อย่อ : HYDRAULIC ENG

             เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน  2112341 หรือ 2112342

           การประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์ของไหลหรือชลศาสตร์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การไหลในทางน้ำเปิด การไหลในท่อความดัน ระบบท่อ น้ำกระแทก การออกแบบอ่างเก็บน้ำ การเคลื่อนที่ของตะกอนในลำน้ำ การตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำล้น ประตูน้ำ อุโมงค์ เพ็นสต๊อค ปั๊มน้ำและกังหัน แบบจำลองทางชลศาสตร์ การออกแบบทางน้ำ ระบบระบายน้ำ

           Application of fluid mechanic / hydraulics principles to study and practice of hydraulic engineering; open channel flow; flow in pressure conduits; piping systems; water hammer; design of reservoirs; sediment transport in streams; reservoir sedimentation; dams; spillways; gates; tunnels; penstocks; pumps and turbines; hydraulic models; design of channels; drainage system

           – กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

           2101461        การออกแบบอาคาร                                                                            3(2-3-4)

            Building Design

            ชื่อย่อ : BUILD DESIGN

             เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101307

           ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่างๆ ระบบโครงสร้าง ระบบพื้น การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง การถ่ายแรงระหว่างโครงข้อแข็งและกำแพง  กำแพง  ฐานราก

           Design of reinforced concrete buildings of various types; structural systems; slab systems; frame analysis; interaction of frames and walls; wall; footing.

           2101462        การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                                                            3(2-3-4)

            Prestressed concrete Design

             ชื่อย่อ : PREST CONC DESIGN

             เงื่อนไข : รายวิชาบังคับร่วม 2101307

           แนวความคิดและหลักการของการอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้อง ระบบการอัดแรง การลดเสื่อมของการอัดแรง การวิเคราะห์และการออกแบบชิ้นส่วนดีเทอร์มิเนตทางสถิตย์ การดัด แรงเฉือน การยึดเหนี่ยวและการแบกทาน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัดกับความโค้ง การโก่งตัวและเคมเบอร์ การออกแบบบริเวณสมอยึด การออกแบบเสาเข็ม ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง การดูงานสถานที่ก่อสร้างจริง

           Concept and principles of prestressing; properties of relevant materials; prestressing systems; loss of prestress; analysis and design of statically determinate members; flexure, shear, bond, anchorage and bearing; moment-curvature analysis; deflections and camber; design for anchorage zone reinforcement prestressed concrete piles; introduction to post-tensioned concrete floor systems; construction site visit.

           2101464        การออกแบบสะพาน                                                                           3(2-3-4)

           Bridge Design

            ชื่อย่อ : BRIDGE DESIGN

             เงื่อนไข : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2101307

           ทฤษฎีการกระจายน้ำหนักบรรทุกและการประยุกต์ สะพานจุดรองรับแบบธรรมดาซึ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กกล้า และคอนกรีตอัดแรง สะพานแบบอินดีเทอร์มิเนต วิธีน้ำหนักประลัย เศรษฐศาสตร์ในงานสะพาน

           Theories of load distribute and application; simply supported bridges in reinforced concrete, steel and prestressed concrete; statically indeterminate bridges; ultimate load method; bridge economy.

           2101512        เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง                                                                 3(3-0-9)

            Advanced Concrete Technology

            ชื่อย่อ : ADV CONC TECH

           ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีคอนกรีต การปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลาน แร่ผสมเพิ่มและสารเคมีผสมเพิ่ม คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมเส้นใย โพลิเมอร์คอนกรีต คอนกรีตที่มีความทนทานและคอนกรีตพิเศษต่างๆ การซ่อมแซมและการเสริมกำลังของโครงสร้างคอนกรีต

           Review of concrete technology; improvement of concrete’s quality by pozzolanic materials, mineral and chemical admixtures; high-performance concrete; fiber reinforced concrete; polymer concrete; durable concrete and other special concrete; repair and strengthening of concrete structures.

           2101535        วิศวกรรมอุโมงค์                                                                                  3(3-0-9)

            Tunnel Engineering

            ชื่อย่อ :TUNNEL ENGINEERING

           ประวัติความเป็นมาของการขุดเจาะอุโมงค์ วิธีการขุดเจาะอุโมงค์ในดิน ชนิด/ประเภทของผนังอุโมงค์และการค้ำยันบริเวณด้านหน้าอุโมงค์ ช่วงเวลาปราศจากการค้ำยัน และชนิด/ประเภทของดินในการขุดเจาะอุโมงค์ การควบคุมน้ำใต้ดินและวิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน พฤติกรรมและการออกแบบผนังอุโมงค์การเคลื่อนตัวของดินและการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในดินที่เกิดจากการขุดเจาะอุโมงค์ การตรวจวัดและการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิคในสนาม การเสียรูปและความเสียหายของอาคารจากการเคลื่อนตัวของดินซึ่งเกิดจากการขุดเจาะอุโมงค์ พื้นฐานทางวิศวกรรมอุโมงค์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดของดินและวิธีการก่อสร้าง การออกแบบผนังอุโมงค์ในดินสภาพต่างๆ  การนำไปใช้งานและเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน

           History of tunneling; soil tunneling methods; types of linings and face support; stand-up times and tunnelman’s ground classification; groundwater control and soil modification methods; lining behavior and design; ground movements and changes of pore water pressure caused by tunnel construction; field observations, monitoring, and instrumentation, building distortion/damage and relation to ground movements; fundamentals of tunnel engineering related to soil types and construction techniques; design of tunnel lining in various subsoil conditions; applications and techniques of tunnel construction for infrastructure systems.

           2101536        การก่อสร้างใต้ดิน                                                                               3(3-0-9)

            Underground Construction

            ชื่อย่อ :UNDERGRD CONNST

             เงื่อนไข : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน

           แผนการเจาะสำรวจดิน การแบ่งชั้นดิน การเลือกใช้คุณสมบัติของดิน การก่อสร้างฐานรากแผ่ การก่อสร้างฐานรากเสาเข็มลึก การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม การทดสอบการตอกเสาเข็ม การก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยระบบค้ำยันเข็มพืดเหล็ก การก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยระบบกำแพงไดอะแฟรมวอลล์ การจมบ่อขุดลึกในดินเหนียวอ่อน

           Soil investigation plan; soil profile; selection of soil properties; construction of shallow foundation; construction of deep pile foundation; pile load test; pile Integrity test; pilot pile test; blow count test; construction of basement by sheet pile bracing system; construction of deep basement by diaphragm wall system; caisson sinking in soft clay.

           2101556        ระบบการขนส่งทางอากาศ                                                                3(3-0-9)

            Air Transportation System

            ชื่อย่อ : AIR TRANS SYS

            เงื่อนไข : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน

           ระบบขนส่งทางอากาศเบื้องต้น  เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ  อุปทานการขนส่งทางอากาศ ได้แก่  โครงข่ายและผู้ให้บริการ  อุปสงค์การขนส่งทางอากาศได้แก่  ผู้โดยสารและสินค้า  การวางแผนและการจัดการขนส่งทางอากาศ  โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งทางอากาศ

           Introduction to air transportation; air transportation economics; air transportation supply:  network and carrier; air transportation demand: passenger and cargo; air transportation planning and management; air transportation infrastructure.

           2101590        เทคนิคและประสิทธิผลการก่อสร้าง                                                 3(3-0-9)

            Construction Techniques and Productivity

            ชื่อย่อ : CONS TECH & PRODUC

             เงื่อนไข : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน

           ขบวนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร การคำนวณประสิทธิผลงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่และเครื่องจักรในงานอาคารและงานโครงสร้างพื้นฐาน

           Construction Processes, materials, tools, equipment; Construction Productivity; modern construction techniques; Equipment in building and infrastructure work