ความคืบหน้ากิจกรรม

7 สิงหาคม 2560

          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อแจ้งคณาจารย์ภาควิชาฯ ทราบในส่วนของการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ทั้งนี้ อ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ได้ชี้แจงแผนงานและทบทวนประมวลรายวิชา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น. ณ ห้อง 212 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา

13-15 มิถุนายน 2561

          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของภาควิชาฯ” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมความคิดเห็นของอาจารย์ และบุคลากร เพื่อปรับปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของภาควิชาฯ

24 กรกฎาคม 2561

          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดประชุมเพื่อประเมินความสามารถของบัณฑิตที่จบจากภาควิชาและเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทั้งนี้นอกจากคณาจารย์และนิสิตที่เป็นคณะทำงานการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรฯ แล้ว ทางภาควิชาฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาเป็นคณะที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและศิษย์เก่าของภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 207 อาคารภาควิชาฯ

19 ตุลาคม 2561

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงการจัดทำ แบบประมวลวิชา (Course Syllabus) และการจัดทำ Course Portfolio สำหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE) โดย อ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำซึ่งเป็นรายวิชาสอนให้กับนิสิตของภาควิชาฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 212 อาคารภาควิชาฯ

23 พฤศจิกายน 2561

          การประชุมคณะทำงานการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 211

1 มีนาคม 2562

          การประชุมคณะทำงานการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศีกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์(TABEE) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อจัดเตรียมเอกสารแสดงเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง  211 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา