การสมัครเรียน (Admission)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.บ. (โยธา) หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ (ยกเว้น คอ.บ. และ อส.บ.)
 2. ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ    (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองสำหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
 3. ผู้สมัครต้องนำใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับปริญญาบัณฑิตประกอบการสมัครด้วย
 4.  ผลทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  CU-TEP ตั้งแต่ 30 คะแนน  หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน  หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 คะแนน รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไขให้เป็นไปตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาควิชาฯ จะรับผลคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาการรับเข้าศึกษาก่อนวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)      
 1. ผู้สมัครต้องระบุวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1  สาขาวิชาลงในใบสมัคร  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

 

สนใจสมัครเรียนต่อได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Click to apply online here

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. หลักสูตรแบบที่ 1
  1.1 คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า และมีคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือ
  1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 1. หลักสูตรแบบที่ 2
  2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ และคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์  “ดี”  หรือ
  2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25  จากระบบ 4 แต้ม หรือ เทียบเท่า  หรือ
  2.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาบัณฑิตและ/หรือ ปริญญามหาบัณฑิต
 2. ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองจากคณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวม 3 ฉบับ และกรณีที่รับราชการจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงอีก 1 ฉบับ
 3. ผลทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนน รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไขให้เป็นไปตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สมัครจะต้องระบุสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 สาขาในใบสมัคร  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

สาขาวิชาที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิดสอน คือ

–  แขนงวิศวกรรมโครงสร้าง

–  แขนงวิศวกรรมปฐพี

–  แขนงวิศวกรรมการขนส่ง

–  แขนงวิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง

 

สนใจสมัครเรียนต่อได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Click to apply online here