การบริการวิชาการ

     การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นภารกิจหลักตัวหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม และการเพิ่มประสบการแก่บุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา

     งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาตลอด โดยงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของภาควิชา ได้แก่

 1. งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 2. การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม
 3. การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
 4. จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง
 5. ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
 6. วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
 7. สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ
    
        ที่ภาควิชามีหน่วยทดสอบวัสดุ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
 
          สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ดังนี้
 
 
บัญชีอัตราการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

รายการ

ราคา (บาท)

1. Cement test

 

1.1 Fineness test

ตัวอย่างละ        2,000

1.2 Specific gravity test

ตัวอย่างละ        3,000

1.3 Compressive strength of mortar test

ชุดละ                900 / 3 ตัวอย่าง

1.4 Tensile strength test

ชุดละ                900 / 3 ตัวอย่าง

1.5 Nomal consistency & Initial setting time test

ตัวอย่างละ        1,300

1.6 Flow table test

ตัวอย่างละ        1,000

1.7 Soundness test (by autoclave test)

ตัวอย่างละ        2,000

2. Fine & coarse aggregate test

 

2.1 Percentage passing sieve no.200

ตัวอย่างละ        1,000

2.2 Sieve analysis

ตัวอย่างละ        2,000

2.3 Specific gravity & absorption test

ตัวอย่างละ        3,000

2.4 Organic impurity test

ตัวอย่างละ        2,000

2.5 Unit weight

ตัวอย่างละ        2,000

2.6 Flakiness index

ตัวอย่างละ        3,000

2.7 Elongation index

ตัวอย่างละ        3,000

2.8 Sand equivalent test

ตัวอย่างละ        3,000

2.9 Stripping test

ตัวอย่างละ        3,000

2.10 Los Angeles Abrasion test

ตัวอย่างละ        5,000

2.11 Crushing value ตาม BS

ตัวอย่างละ        5,000

2.12 10 percent fine value  ตาม BS

ตัวอย่างละ        3,000

2.13 Soundness test

ตัวอย่างละ        5,000

2.14 Clay lumps

ตัวอย่างละ        3,000

2.15 Soft particles

ตัวอย่างละ        3,000

3. Concrete test

 

3.1 Compressive test

 

ขนาดก้อนตัวอย่าง

 

Cubes < 15 cm

ตัวอย่างละ        300

Standard cube 15 cm

ตัวอย่างละ        300

Standard cylinder ø 15×3 cm

ตัวอย่างละ        300

Cylinder core ≤ 4″

ตัวอย่างละ        300

3.2 Concrete bond test

ตัวอย่างละ        5,000

3.3 Splitting tensile strength

ตัวอย่างละ        1,000

3.4 Modulus of rupture

ตัวอย่างละ        5,000

3.5 Modulus of elasticity

ตัวอย่างละ        6,000

  

4. Concrete block test , คอนกรีตมวลเบา (ผนัง)

 

4.1 Compressive strength

ชุดละ              3,000 / 5 ตัวอย่าง

4.2 Water Absorption

ชุดละ              3,000 / 5 ตัวอย่าง

5. Concrete mix design

 

5.1 กำหนดส่วผสมให้  (ชุดละ 6 ก้อน)

ชุดละ              5,000

5.2 กำหนดส่วผสมให้  (ชุดละ 9 ก้อน)

ชุดละ              6,000

5.3 กำหนดส่วผสมให้  (ชุดละ 12 ก้อน)

ชุดละ              7,000

5.4 กำหนดส่วผสมให้  (ชุดละ 15 ก้อน)

ชุดละ              9,000

หมายเหตุ     กรณีที่ไม่ได้กำหนดส่วนผสม ให้คิดค่าบริการทดสอบเพิ่มขึ้นอีก 

1,500 บาท ต่อการทดสอบ 1 ชุด

6. Concrete admixture test

ชุดละ              8,000

7. Concrete pipes test  (ท่อระบายน้ำ)

 

7.1 ขนาด ø 0.30 m – ขนาด ø 1.50 m ยาว 1.00 m 

ตัวอย่างละ        80,000

8. Tensile Test of Structural Steel

 

8.1 เหล็กเส้น

SR24 / SD30 / SD40 / SD40T / SD50

 

1 เส้น

3 เส้น

8.1.1 ขนาด ø 6 mm                                  ตัวอย่างละ

300

     900

8.1.2 ขนาด ø 9 mm  และ 10 mm            ตัวอย่างละ

400

1,200

8.1.3 ขนาด ø 12 mm                                ตัวอย่างละ

600

1,800

8.1.4 ขนาด ø 15 mm  และ 16 mm          ตัวอย่างละ

700

2,100

8.1.5 ขนาด ø 19 mm  และ 20 mm          ตัวอย่างละ

800

2,400

8.1.6 ขนาด ø 25 mm                                 ตัวอย่างละ

1,000

3,000

หมายเหตุ    1. Plot stess – strain curve ให้คิดค่าบริการ         เพิ่มตัวอย่างละ 5,000 บาท

2. กรณีของ Welded joint ให้คิดอัตราตามขนาดเท่าเหล็กเส้น

 

8.2 แรงดึงเหล็กแผ่น

 

พื้นที่หน้าตัดไม่เกิน 2 ตร.ซม.

ตัวอย่างละ        500

พื้นที่หน้าตัดมากกว่า 2 – 5 ตร.ซม.

ตัวอย่างละ        700

พื้นที่หน้าตัดมากกว่า 5 – 16 ตร.ซม.

ตัวอย่างละ        1,000

8.3 แรงดึง Bolt + Nut

 

ขนาด ø ไม่เกิน 10 mm

ตัวอย่างละ        500

ขนาด ø มากกว่า 10 – 15 mm

ตัวอย่างละ        800

ขนาด ø มากกว่า 15 – 20 mm

ตัวอย่างละ        1,000

ขนาด ø มากกว่า 20 – 25 mm

ตัวอย่างละ        1,500

ขนาด ø มากกว่า 25 – 30 mm

ตัวอย่างละ        5,000

ขนาด ø มากกว่า 30 – 35 mm

ตัวอย่างละ        6,000

9. Steel and cast iron test

 

9.1 Direct shear test

 

a. Single shear test

ตัวอย่างละ        500

b. Double shear test

ตัวอย่างละ        1,000

9.2 Brinell hardness test

จุดละ                 1,000

9.3 Bending test รวม Plot curve

ตัวอย่างละ         6,000

10. Tensile test of prestressed wire and presstressed strand

 

10.1 wire ø 4 mm

ตัวอย่างละ        600

10.2 wire ø 5 mm

ตัวอย่างละ        800

10.3 wire ø 7 mm

ตัวอย่างละ        1,000

10.4 strand ø 9 mm

ตัวอย่างละ        1,200

10.5 strand ø 12 mm

ตัวอย่างละ        1,500

10.6 strand ø 15 mm

ตัวอย่างละ        2,000

10.6 มากกว่า ø 15 mm

ตัวอย่างละ        5,000

หมายเหตุ    Plot Stess – Strain Curve ให้คิดค่าบริการ เพิ่มตัวอย่างละ 1,000 บาท

 

11. Brick test

 

11.1 Transveres & Compressive test (1ชุด 5 ก้อน)

ชุดละ              3,000

11.2 absorption test (1ชุด 5 ก้อน)

ชุดละ              3,000

12. Wood test

 

12.1 Shear test of wood

ตัวอย่างละ        2,000

12.2 Tensile and clevage test of wood

ตัวอย่างละ        2,000

12.3 Hardness test of wood

ตัวอย่างละ        2,000

12.4 Specific gravity and moisture test of wood

ตัวอย่างละ        2,000

12.5 Impact test of wood

ตัวอย่างละ        2,000

12.6 Bending test of wood

ตัวอย่างละ        6,000

12.7 Compressive test of wood // to grain

ตัวอย่างละ        5,000

12.8 Compressive test of wood ^ to grain

ตัวอย่างละ        5,000

12.9 Withdrawal resistance

ตัวอย่างละ        5,000

13. Calibration of hydraulic jack, testing machine, and load

 

13.1 ขนาดไม่เกิน 20 ตัน

เครื่องละ          3,000

13.2 ขนาดมากกว่า 20 – 40 ตัน

เครื่องละ          4,000

13.3 ขนาดมากกว่า 40 – 200 ตัน

เครื่องละ          6,000

13.4 ขนาดมากกว่า 200 – 300 ตัน

เครื่องละ          8,000

13.5 ขนาดมากกว่า 300 – 500 ตัน

เครื่องละ          9,000

  

14. Calibration of proving ring and dynamometer

 

14.1 ขนาดไม่เกิน 20 ตัน

เครื่องละ          3,000

14.2 ขนาดมากกว่า 20 – 40 ตัน

เครื่องละ          4,000

14.3 ขนาดมากกว่า 40 – 200 ตัน

เครื่องละ          6,000

14.4 ขนาดมากกว่า 200 – 300 ตัน

เครื่องละ          8,000

14.5 ขนาดมากกว่า 300 – 500 ตัน

เครื่องละ          9,000

15. Calibration of prestressing machine (เครื่องดึงลวด) & Quick Check

 

15.1 ขนาดไม่เกิน 20 ตัน

เครื่องละ          3,000

15.2 ขนาดมากกว่า 20 – 40 ตัน

เครื่องละ          4,000

16. Soil test

 

16.1 Strength test (Sand cone)

1 หลุม                3,000

16.1.1 Unconfined compression test

ตัวอย่างละ         5,000

16.1.2 Direct shear test

ชุดละ               7,500

16.1.3 Triaxial UU test (3 ตัวอย่าง)

ชุดละ              10,000

16.1.4 Triaxial CU test (3 ตัวอย่าง)

ชุดละ              30,000

16.1.5 Triaxial CD test (3 ตัวอย่าง)

ชุดละ               45,000

16.2 Geotechnical properties

 

16.2.1 Unit weight & Water content

ตัวอย่างละ        2,000

16.2.2 Sieve analysis

ตัวอย่างละ        3,000

16.2.3 Atterberg limits test

ตัวอย่างละ        3,000

16.2.4 Specific gravity

ตัวอย่างละ        2,000

16.2.5 Relative density of sand

ตัวอย่างละ        5,000

16.2.6 Bulk density and dry density

ตัวอย่างละ        3,000

16.2.7 Permeability of sand (constant head)

ตัวอย่างละ        5,000

16.2.8 hydrometer test

ตัวอย่างละ        8,000

16.2.9 Permeability of clay (falling head)

ตัวอย่างละ      15,000

16.3 Compaction test

 

16.3.1 Standard proctor

ตัวอย่างละ        3,000

16.3.2 MOdified proctor

ตัวอย่างละ        5,000

16.3 3 CBR (with compaction)

ตัวอย่างละ        5,000

16.4 Consolidation test

ตัวอย่างละ      10,000

17. Aaphalt test

 

17.1. แอลฟัลท์ติกคอนกรีต

 

17.1.1 Density

ตัวอย่างละ        600

17.1.2 Stability and flow

ตัวอย่างละ        1,000

17.1.3 Bitumen content

ตัวอย่างละ        1,500

17.1.4 ออกแบบส่วนผสม

ชุดละ              6,000

  

17.2. วัสดุแอสฟัลท์

 

17.2.1 Loss on heating

ตัวอย่างละ        500

17.2.2 Specific gravity

ตัวอย่างละ        800

17.2.3 Furol Viscosity

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.4 Flash point – Fire point

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.5 Solubility

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.6 Penetration

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.7 Ductility

ตัวอย่างละ        1,500

17.2.8 Softening Point

ตัวอย่างละ        1,500

17.2.9 Settlement

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.10 Float test

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.11 Sieve test

ตัวอย่างละ        1,000

17.2.12 Distillation of cutback asphalt

ตัวอย่างละ        2,000

17.2.13 Distillation of emulsion

ตัวอย่างละ        2,000

18. Others

 

18.1 เสาค้ำยัน

ตัวอย่างละ      10,000

18.2 Schmidt hammer test (10 จุด)

ตำแหน่งละ       5,000 / 1 ตารางฟุต

ค่าเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบนอกสถานที่

 

18.3 Schmidt Hammer  (สอบเทียบ)

ตัวอย่างละ       2,000

18.4 Ultrasonic test of concrete

จุดละ            10,000

18.5 การทำ rebar location สำหรับพื้น

เมตรละ         10,000

18.6 Precast slab bending test

ครั้งละ         200,000

18.7 นั่งร้าน

ชุดละ          200,000   

18.8 การทดสอบแบบอัดโดยใช้ Instron Universal Testing Machine (1000/5000 kN)

 

Max load (ตัน)

 

0 – 20

ตัวอย่างละ        5,000

40

ตัวอย่างละ        6,000

60

ตัวอย่างละ        7,000

80

ตัวอย่างละ        8,000

100

ตัวอย่างละ       10,000

300

ตัวอย่างละ       15,000

500

ตัวอย่างละ       20,000

     

หมายเหตุ

 1. กรณีที่มีการนำเสนอผลการทดสอบแตกต่างไปจากแบบฟอร์มที่ใช้ประจำ ให้คิดค่าจัดทำรายงานเพิ่มจากค่าทดสอบอีกตามอัตราของหน่วยบริการทดสอบวัสดุ
 2. กรณีที่ต้องออกไปทำการทดสอบนอกสถานที่ (ไป-กลับภายในวันเดียวกัน) ให้คิดค่าบริการพาหนะในการเดินทางและคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าทดสอบอีกวันละ 3,000 บาท (ภายในพื้นที่ กทม. ) 6,000 บาท (นอกพื้นที่ กทม. )
 3. กรณีที่ขอใช้บริการทดสอบเร่งด่วนเพื่อขอรับรายงานผลทดสอบภายในวันเดียวกันกับวันที่ทดสอบ ให้คิดค่าบริการทดสอบเป็น 2 เท่าของอัตราค่าทดสอบปกติ
 4. รายการทดสอบอื่น หรือการทดสอบที่ต้องดัดแปลงไปจากการทดสอบตามปกติ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มิได้กำหนดราคาไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา ซึ่งจะได้กำหนดอัตราค่าทดสอบเป็นกรณีๆ ไป
 5. ศูนย์ทดสอบวัสดุขอสงวนสิทธ์ไม่ทำการทดสอบให้จนกว่าผู้ขอใช้บริการได้ชำระค่าทดสอบเต็มจพนวนเสียก่อน

ราคาค่าทดสอบเพิ่มเติม

รายการ

ราคา (บาท)

ทดสอบ Coupler : และทดสอบแรงดึงของเหล็กเส้น (ใช้เครื่อง Instron)

 

เหล็กขนาด ø20 mm

5,000                / เส้น

เหล็กขนาด ø25 mm

6,000                / เส้น

เหล็กขนาด ø28 mm

7,000                / เส้น

เหล็กขนาด ø32 mm

8,000                / เส้น

เหล็กขนาด ø40 mm

10,000               / เส้น

ทดสอบลูกถ้วยไฟฟ้า

 

ชิ้นใหญ่ > 50 cm.

ตัวอย่างละ       10,000

ชิ้นเล็ก  < 50 cm.

ตัวอย่างละ        8,000

ทดสอบ Sandblasting (ASTM C418) 

ตัวอย่างละ        8,000

ทดสอบรางรถไฟ, หมอนรถไฟ

 

Fatigue “ทดสอบต่อ 3 ล้านรอบ” (INSTRON)

ตัวอย่างละ        200,000

Slow bending

ตัวอย่างละ          40,000

Fatigue “ทดสอบต่อ 3 ล้านรอบ” (SERVO PULSER)

ตัวอย่างละ        200,000

ทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบาเสริมแรง

ตัวอย่างละ        200,000

ทดสอบแรงดึง stud (พุกเหล็ก)

 

ขนาด  M 8

ตัวอย่างละ        1,500

ขนาด  M 10

ตัวอย่างละ        1,600

ขนาด  M 12

ตัวอย่างละ        1,700

ขนาด  M 16

ตัวอย่างละ        1,800

ขนาด  M 20

ตัวอย่างละ        1,900

ขนาด  M 24

ตัวอย่างละ        2,000

ทดสอบท่อไฟเบอร์ (สีส้ม)

 

Tensile

1,000

อื่นๆ

500

ทดสอบมิติแผ่นพื้น , ทดสอบมิติเสาเข็มคอนกรีต (สมอ.)

ตัวอย่างละ           30,000

Calibration bottom sand cone

1,500

Hydraulic Cylinder System 30 + ค่าใช้เครื่อง

1,500 / ชิ้น

Hydraulic Cylinder System 100 + ค่าใช้เครื่อง

1,500 / ชิ้น

รายการทดสอบ special test

 

เสาตอม่อ , ผนัง , คานโครงสร้างจริง (Labสระบุรี)

1,000,000

High-cycle fatigue 

ตัวอย่างละ           80,000

Cyclic แผ่นยางรองเสาสะพาน

ตัวอย่างละ         200,000

ลวดตีเกลียวอัดแรงในคานคอนกรีต

ตัวอย่างละ           30,000

เสาเหล็ก , คานเหล็กโครงสร้างจริง

ตัวอย่างละ         200,000

คานคอนกรีตโครงสร้างจริง ยาว 4-6 เมตร

ตัวอย่างละ         200,000

แรงดึงโซ่          

ตัวอย่างละ            5,000

ความแข็งแรงของทุ่นลอย

ตัวอย่างละ            6,000

ประมาณการค่าบริการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างแผ่นพื้น (Load test by ACI 318-99)

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

น้ำหนักบรรทุกทดสอบ (กก./ตร.ม.)

ค่าทดสอบ (บาท)

จำนวนเกจไม่เกิน (ตำแหน่ง)

ไม่น้อยกว่า

ไม่เกิน

ไม่น้อยกว่า

ไม่เกิน

ไม่กำหนด

25

ไม่กำหนด

500

700

500

750

1,000

50,000

60,000

70,000

5

25

36

ไม่กำหนด

500

750

500

750

1,000

60,000

70,000

80,000

5

36

49

ไม่กำหนด

500

750

500

750

1,000

70,000

80,000

790,000

5

49

64

ไม่กำหนด

500

750

500

750

1,000

80,000

690,000

100,000

5

64

100

ไม่กำหนด

500

750

500

750

1,000

100,000

125,000

150,000

5

หมายเหตุ

 

 1. การทดสอบที่มีพื้นที่ทดสอบหรือน้ำหนักบรรทุกทดสอบนอกเหนือจากที่ระบุให้ติดต่อโดยตรงที่ผู้อำนวยการหน่วยบริการทดสอบวัสดุ
 2. น้ำหนักบรรทุกทดสอบสามารถคำนวณจาก {0.85* (1.4* DL + 1.7* LL)} – DL
 3. หากต้องการติดเกจเพิ่ม จะคิดท่าทดสอบเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อเกจที่เพิ่มขึ้น
 4. หากต้องทำการทดสอบนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าทดสอบอีก 3,000 บาทต่อวัน นับจากเตรียมการทดสอบ และผู้ขอรับบริการเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเดินทางและที่พักทั้งหมดของคณะผู้ดำเนินการทดสอบ
 5. การเตรียมการทดสอบหน้างาน เช่น การเตรียมพื้นที่ การเตรียมน้ำหนักบรรทุก (เช่น ถุงบรรจุทราย, ถุงปูนซีเมนต์, ปั๊มน้ำ, การก่ออิฐสำหรับกั้นน้ำ, การจัดตั้งนั่งร้านสำหรับติดเกจและอ่านค่า ฯลฯ ) อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอรับบริการภายใต้การให้คำแนะนำของคณะผู้ดำเนินการทดสอบ
 6. หากผู้ขอรับบริการต้องการรับผลการทดสอบแบบเร่งด่วนหรือภายในสองวันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ของค่าบริการที่คำนวณได้
 7. อัตราค่าบริการนี้เป็นค่าประมาณการเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการจริงสามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้อำนวยการหน่วบริการทดสอบวัสดุ

อัตราค่าบริการรถโฟล์คลิฟท์

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้กำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ดังนี้ (โดยไม่ร่วมค่าน้ำมัน)

1.ค่าเช่า 1 วัน                               คิดวันละ              3,500 บาท

2.ค่าเช่า 1 ชั่วโมง                           คิดชั่วโมงละ            500 บาท

ราคาค่าทดสอบกรณีขอเอกสารหรือวีดิโอ

ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย

            กรณีขอสำเนาผลทดหรืออกผลใหม่

 1. ถ้าขอสำเนาผลทดสอบให้คิดค่าสำเนาแผ่นละ 2 บาท + ค่าดำเนินการ 50 บาท
 2. ถ้าขอผลทดสอบอีกฉบับคิดค่าออกผล ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 5,000 บาท ภาษาไทยฉบับละ 8,500 บาท

            กรณีขอวีดิโอ

 1. ถ้าบริษัทนำแฟรชไดรพ์มาก๊อป ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 2. ถ้า copy ใส่ CD หรือ เทป คิดแผ่นละ 250 บาท และคิดค่า ดำเนินการ 500 บาท รวมเป็น 750 บาท/ครั้ง/แผ่น

หน่วยทดสอบวัสดุ

            กรณีขอสำเนาผลทดสอบหรือออกผลใหม่

 1. ถ้าขอสำเนา+รับรองสำเนาผลทดสอบให้คิดค่าสำเนาแผ่นละ 10 บาท + ค่าดำเนินการ 50 บาท (โดยผุ้อำนวยกรหน่วยทดสอบวัสดุเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. ถ้าออกผลทดสอบใหม่คิดราคา 10 % ของค่าทดสอบแต่ไม่น้อยกว่าข้อ 1

หมายเหตุ

ปริ้นสี แผ่นละ 30 บาท

ปริ้นขาว-ดำ แผ่นละ 10 บาท

ทดสอบหมอนรถไฟ

รายการ

ราคา(บาท)

1.Dimension check of sleeper

40,000

2.Static Loading Test

 

– Positive Moment @Midspan

21,250

– Negative Moment @Midspan

21,250

– Postive Moment @Midspan

21,250

– Negative Moment @Midspan

21,250

3.Bond Development

20,000

4.Creep Resistance

45,000

5.Fastener Uplift

20,000

6.Lateral Resistance

45,000

7.Clamping Force

20,000

8.Insert Resistance (Pull out)

20,000

9.Track Gauge Measurement

15,000

10.Electrical Resistance

40,000

11.Repeated Loading Test

200,000

12.Fatigue Resistance

200,000

อัตราค่าทดสอบวัสดุศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย (สระบุรี) (แบบไม่มีน้ำหนักบรรทุก)

รายการ

ระยะเวลาการทดสอบ

ค่าทดสอบเพิ่มเติม

ราคา

(ชั่วโมง)

(บาท)

(บาท)

งานทดสอบผนัง/Fire-Rating Parttion (เตาดิ่ง) ตามมาตรฐาน BS476

เปิดเตา

เริ่มต้น

         110,000.00

0-2 ชั่วโมง

25,000

         135,000.00

Part 20,22

3 ชั่วโมง

10,000

         145,000.00

 

4 ชั่วโมง

10,000

         155,000.00

งานทดสอบผ้าเพดาน/Fire-Rating  Ceiling ตามมาตรฐาน  BS476

เปิดเตา

เริ่มต้น

         130,000.00

1-2 ชั่วโมง

25,000

         155,000.00

Part 20,22

3 ชั่วโมง

10,000

         165,000.00

 

4 ชั่วโมง

10,000

         175,000.00

งานทดสอบ วัสดุฉนวนกันไฟ

เปิดเตา

เริ่มต้น

         160,000.00

เสา/คาน ตามมาตรฐาน ASTM E119

0-2 ชั่วโมง

25,000

         185,000.00

Fire Stop/Fire Insulation

3 ชั่วโมง

10,000

         195,000.00

Colunm/Beam

4 ชั่วโมง

10,000

         205,000.00

งานทดสอบประตูทนไฟ

เปิดเตา

เริ่มต้น

         110,000.00

Fire-Rating Doorset

1-2 ชั่วโมง

25,000

         135,000.00

ตามมาตรฐาน  BS476 Part 20,22

3 ชั่วโมง

10,000

         145,000.00

 

4 ชั่วโมง

10,000

         155,000.00

งานทดสอบประตูทนไฟฉีดน้ำ

เปิดเตา

เริ่มต้น

         135,000.00

Fire-Rating Doorset with

0-2 ชั่วโมง

25,000

         160,000.00

hose stream test

3 ชั่วโมง

10,000

         170,000.00

ตามมาตรฐาน  UL 10C

4 ชั่วโมง

10,000

         180,000.00

งานทดสอบผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท

เปิดเตา

เริ่มต้น

         135,000.00

ตามมาตรฐาน  ASTM E119

0-2 ชั่วโมง

25,000

         160,000.00

 

3 ชั่วโมง

10,000

         170,000.00

 

4 ชั่วโมง

10,000

         180,000.00

อัตราค่าบริการทดสอบวัสดุของศูนย์ทนไฟ

รายการ

ระยะเวลาการทดสอบ(ชั่วโมง)

ราคา(บาท)

Fire-Rating Partition

 

0:30

52,250

1:00

55,750

1:30

59,250

2:00

62,750

2:30

66,250

3:00

69,750

3:30

73,250

4:00

76,750

Fire stop/Fire insulation

0:30

52,750

1:00

56,250

1:30

59,750

2:00

63,250

2:30

66,750

3:00

70,250

3:30

73,750

4:00

77,250

Fire-Rating Doors

 

0:30

49,000

1:00

52,500

1:30

56,000

2:00

59,500

2:30

63,000

3:00

66,500

3:30

70,000

4:00

73,500

Provision of additional test report (กรณีต้องการภาษาอังกฤษเพิ่ม)

5,000

Provision of translated test report (กรณีต้องการภาษาไทยเพิ่ม)

8,500

หมายเหตุ:

 1. ต้องส่งแบบรายละเอียดตัวอย่างก่อนการติดตั้ง (Pdf file หรือ Auto Cad และ Hardcopy) พร้อมใบคำร้องขอการทดสอบทุกครั้ง
 2. ชำระเงินค่าทดสอบครึ่งชั่วโมงแรกก่อนทำการทดสอบ อย่างน้อย 1 วัน
 3. ราคานี้รวมผลรายงานทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว 1 ฉบับ
 4. หลังจากการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาทำการรื้อแผงที่ได้ติดตั้งออกภายใน 2 วันทำการ

DCP TEST

รายการ

ราคา(บาท)

0 – 50 blows per spot

2,800

0 – 100 blows per spot

4,200

0 – 150 blows per spot

5,600

0 – 200 blows per spot

7,000

0 – 250 blows per spot

8,400

Aspmt

Item

Standard

Unit rate

Quantity

Total price

Marshall bricket prep

ASTM D6926

800

3

2400

Gmm (orig. method 1 rep)

ASTM D2041

1000

2

2000

Gmb

ASTM D2726

800

3

2400

Stability&Flow

ASTM D6927

1000

3

3000

Total

9800

1. Cyclic load test

DB

ราคาต่อชิ้นงาน

บาท

20

10,000×6

60,000

25

12,000×6

72,000

28

14,000×6

84,000

32

16,000×6

96,000

40

18,000×6

      108,000

2. High-cycle fatigue  ทุกขนาดชิ้นงาน ตัวอย่างละ         150,000


ที่ภาควิชามีหน่วยทดสอบวัสดุ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โปรดติดต่อ               

หน่วยทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โทรศัพท์ : (662) 218-6567
โทรสาร : (662) 218-6567
Mobile : 081-466-6337