การคัดเลือกและรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร

การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

         (1) การคัดเลือกจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

         (2) การรับเข้าตรงสาขาตอนปี 1

         (3) การคัดเลือกนิสิตจากการย้ายสาขาวิชา

โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ใช้วิธีการคัดเลือกรูปแบบแรกเป็นหลัก (การคัดเลือกจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) โดยจะคัดเลือกนิสิตจากนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อสิ้นสุดการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ที่ยังไม่ระบุสาขาวิชาเรียนผ่านทางเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย