กรรมการ TABEE

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย  ตั้งอร่ามวงศ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชชา  จองวิวัฒสกุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ นฤปิติ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล  จอกแก้ว

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ โกมลวิลาศ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุตม์ งามโขนง

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพรทิพย์  เที่ยงไธสง

นางสาวไตรวดี  ศรีสกุล