News:

ศ. ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

Prof. Dr. Boonchai Stitmannaithum

     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Academic Title

     ศาสตราจารย์
     วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 519
     Phone: 0-2218-6460-3

Education

  • D.Eng. (Civil Eng.) Universityof Tokyo, Japan (1992)
  • M.Eng. (Structural Eng.) A.I.T. (1989)
  • วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2530)

Research

  • เทคโนโลยีคอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง
  • โครงสร้างคอนกรีต (พฤติกรรมและการออกแบบ)
  • การตรวจสอบและประเมินโครงสร้าง การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

Select Publications

  • อิทธิชัย บุญสิริ, โอฬาร เหลืองเพชราภรณ์, บุญชัย สถิตมั่นในธรรม. 2552. “สัดส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาเพื่อลดหน่วยน้ำหนักและมีกำลังอัดที่ยอมรับได้.”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เล่มที่ 5-3, หน้า 1655-1600.