คณะผู้บริหารภาควิชาฯ​

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering Department

ศ. ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
Prof. Dr. Boonchai Stitmannaithum

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
Head of Structural Engineering Division

รศ. ดร. วัฒนชัย สมิทธากร
Assoc. Prof. Dr. Wattanachai Smittakorn

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร
Head of Construction Engineering and Management Division

รศ. ดร. วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
Assoc. Prof. Veerasak Likhitruangsilp

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
Head of Geotechnical Engineering Division

ศ. ดร. สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
Prof. Dr. Suched Likitlersuang