ศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคะแนนดาว สำหรับถนนตามมาตรฐานนานาชาติ iRAP ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2567 ให้กับนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ที่สนใจ