ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ในสาขาสาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 41,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้