ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ด้านกายภาพ และไอที และ รศ.ดร.วิทิต ปานสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ด้านงานกายภาพ การรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร ในทีมผู้บริหารชุดใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2567 – 2571