ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเพ็ญชิสา จันทร์วิเศษสิน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering :STR) เรื่อง Experimental Study on Shear Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with a Newly Developed Hybrid System ทั้งนี้มี Dr.Linh Van Hong Bui, Dr.Atichon Kunawisarut,Assist.Prof.Dr.Chanachai Thongchom, Assoc.Prof.Dr.Pitcha Jongvivatsakul and Prof.Dr.Boonchai Stitmannaithum ร่วมเขียนบทความ จากงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (The 29th National Convention on Civil Engineering) ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 ณ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่