ทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธิน พินทุสรชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) 2024 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ที่ Tokyo Institute of Technology ในสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค