ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ “ ศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ ” ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561