ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)🎉