ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำสาขาวิชาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดยกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ โกมลวิลาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์ งามโขนง, นายยุทธกาล สุวรรณเวช และนิสิตปัจจุบันภาควิชาฯ ให้การบรรยายและนำชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567