ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข ที่ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ “รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together)” ในงานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567