ขอแสดงความยินดีแก่นายสุรพันธุ์ นพรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน (CSC Scholarship) ในการศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เจียวตง

นายสุรพันธุ์สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษา ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ณ หน่วยวิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมระบบราง (ARIISE) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร. ชยุตม์ งามโขนง ต่อมาต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อไปศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมงานทางและระบบราง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เจียวตง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีแก่นายสุรพันธุ์ นพรัตน์อีกครั้ง และขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคต