รศ. ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล

Wisanu
Subsompon

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Contact Information

CE Bldg. Rm 406

Education

 • 1996: Ph.D. in Civil Engineering, Carnegie Mellon University., U.S.A. 
 • 1993: M.S. in Civil Engineering, Carnegie Mellon University., U.S.A. 
 • 1990: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ((โยธา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2001: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2007: Ececutive Program on Strategic Intellectual Property Management, WIPO Academy
 • 2010: Director Accreditation Program (DAP) 83/2010, Director Certification Program (DCP) 132/2010, Audit Committee Program 32/2010, Thai Institute of Directors

Research

 • Infrastructure Planning and Management
 • Construction Business
 • Intellectual Property Management

Professional Experiences

 • 2555 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
 • 2547 - 2556: ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2543 - 2547: ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2545 - 2547: ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2541 - 2543: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Select Publications

 • Lersinghanart, N., and Subsompon, W. "Analysis of Relationship between Pavement Friction and Mean Profile Depth for Maintenance Planning", The Twenty-Sixth KKHTCNN Symposium on Civil Engineering, Singapore, 18th - 20th Nov. 2013.
 • Panjatanasak, Y., and Subsompon, W. "Life Cycle Cost Anaysis of Asphal Pavement in Thailand", The Twenty-Sixth KKHTCNN Symposium on Civil Engineering, Singapore, 18th - 20th Nov. 2013.
 • Lersinghanart, N., Subsompon, W., and Phiphobmongkol, S. "Developing Prototype Equipment for Evaluate Mean Profile Depth for Maintenance Planning", The 6th ATRANS Symposium: Young Researcher's Forum, Bangkok, 23 Aug. 2013, pp.255-260. (Receiving the best paper and presentation award)
 • Holmes, S., Phiphobmongkol, S., Sangpetngam, B., and Subsompon, W. "Semi Automatic Faulting Algorithms", In Proceeding of International Conference on Highway Engineering, Bangkok, 18th-20th May 2012. 
 • Amornchaisakda, C., Svasdisarnt, T., and Subsompon, W. "Maintenance Plan Analysis System of DOH", In Proceeding of International Conference on Highway Engineering, Bangkok, 18th-20th May 2012. 
 • Subsompon, W. "Institutional Infrastructure for IPR-Based Developement in Asia", In Intellectual Property in Asian Countries: Studies on Infrastructure and Economic Impact, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2010.
 • Subsompon, W. "Thailand Pavement Management System (TPMS 2009)", In Proceeding of GCOE AIT-KU Joint Symposium on Human Security Engineering, Bangkok, 19-20 Nov. 2009.
 • Subsompon, W. "Technologies Developed by Universities: An Opportunity for SMEs", Asia Pacific Tech Monitor, Mar-Apr 2009.
 • Subsompon, W., and Pornprasit, O."Current Status of Infrastructure Assets and Road Asset Management System in Thailand", In Proceeding of International Seminar on Asset Management Implementation in Asian Countries, Kualar Lumpur, 23-24 Feb 2009.
 • Deaw-asa, N., and Subsompon, W. "Time Prediction Model for Highway Construction", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol.19, No.4 (2008), pp.16-21.
 • Choocharukul, K., Subsompon, W., and Ratanachot, W. "Evaluating Rural Road Safety Conditions Using Road Safety Index: An Application for Rural Roads in Thailand", In Proceeding of Road Safety in Four Continents, 14th International Conference, Bangkok, 14-16 Nov. 2007.
 • Srinarawat, M., Kunakulsawat, W., Subsompon, W., and Likhitruangsilp, V. "Pavement Maintenance Management System (PMMS) for Thailand's Rural Road Networks", In Proceeding of the 15th International Road Federation World Meeting 2005, BITEC, Bangkok, 14-18 June 2005.
 • Subsompon, W., and Pooripussarakul, S. “Evaluation of Road User Impacts due to Lane Closure: Case Studies of Construction Projects in Bangkok.” In Proceeding of the 6th National Civil Engineering Convention, Engineering Institute of Thailand, May (2000).
 • Subsompon, W., et. al. “Road Deterioration Model based on International Roughness Index (IRI).” In Proceeding of the 6th National Civil Engineering Convention, Engineering Institute of Thailand, May (2000).
 • Subsompon, W. “An Analysis of Road User Impacts during the Construction on Existing Roads.” In Proceeding of the Civil and Environmental Engineering Conference, Asian Institute of Technology, Bangkok, November (1999).
 • Subsompon, W., and Pooripussarakul, S. “Concepts of Reducing and Assessing Construction Impacts to Road Users.” In Proceeding of the 5th National Civil Engineering Convention, Engineering Institute of Thailand, March (1999): pp. TRP-46 – TRP-51.
 • Subsompon, W. “Development of Performance-Based Specifications for Pavement Overlays.” Chulalongkorn University Journal of Engineering Vol.12 No.2 (1997): pp. 13-18.
 • Silthanpitak, N., Karoonsoontongwong, A., Angkapaiboonsakul, T, and Subsompon, W. “Techniques and Procedures for Controlling Dust from High-rise Building Construction.” Civil Engineering Magazine, Engineering Institute of Thailand, September (1997): pp: 43 – 49.
 • เกษม ชูจารุกูล, สมชาย วิกิจไพศาล, และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “การพัฒนาแบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนทางหลวงในประเทศไทย” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ.ขอนแก่น 14-16 พฤษภาคม 2557.
 • กล้าหาญ ทารักษา, คุณามาศ พันธุเตชะ,  สมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ, วิศณุ ทรัพย์สมพล, และปวโรธร ไชยเพ็ชร. “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการด้านตำแหน่งในงานบำรุงรักษาถนน” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ.ขอนแก่น 14-16 พฤษภาคม 2557.
 • สมัย โชติสกุล, สันติภาพ ศิริยงค์, พรหมชาติ พรหมชาติ, วิศณุ ทรัพย์สมพล, สืบสกุล พิภพมงคล, นันทวัฒน์ ลือสิงหนาท, และวีระชัย วงษ์วีระนิมิต. “โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการสำรวจและประเมินค่าความเสียดทานของผิวทางเพื่อความปลอดภัย” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ.ขอนแก่น 14-16 พฤษภาคม 2557.
 • คุณามาศ พันธุเตชะ,  ชูชัย พนัสอัมพร, วิศณุ ทรัพย์สมพล, วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร, และปวโรธร ไชยเพ็ชร. “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 8-10 พฤษภาคม 2556.
 • อาคม ตันติพงศ์อาภา,  สมบูรณ์ กนกนภากุล, วิศณุ ทรัพย์สมพล, บุญชัย แสงเพชรงาม, และปวโรธร ไชยเพ็ชร. “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 8-10 พฤษภาคม 2556.
 • ทวี ก่อพงศ์เจริญชัย และวิศณุ ทรัพย์สมพล “การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของโครงสร้างทางในการวางแผนงานบำรุงทางโดยวิธีวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 24, ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556 หน้า 9-16.
 • คุณามาศ พันธุเตชะ,  วิศณุ ทรัพย์สมพล, สมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ, เจริญศักดิ์ อัศวยุทธพล, และปวโรธร ไชยเพ็ชร. “ระบบบริหารงานบำรุงปกติของกรมทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชลบุรี 18-20 พฤษภาคม 2554.
 • คุณามาศ พันธุเตชะ, วิศณุ ทรัพย์สมพล, สมเกียรติ ทองโต, ชูชัย พนัสอัมพร, และวีระชัย วงษ์วีระนิมิตร “ระบบบริหารงานบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชลบุรี 18-20 พฤษภาคม 2554.
 • เจนวิทย์ พงศ์จรรยานุกูล และวิศณุ ทรัพย์สมพล “แนวทางการจัดการงานบำรุงรักษาทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชลบุรี 18-20 พฤษภาคม 2554.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล และปวโรธร ไชยเพ็ชร “แบบจำลองประมาณปริมาณงานบำรุงปกติผิวทาง” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 21, ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 หน้า 57-64.
 • ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา และวิศณุ ทรัพย์สมพล “การวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนในการจ้างเหมางานบำรุงปกติทางหลวง” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 21, ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 หน้า 1-9.
 • ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ และวิศณุ ทรัพย์สมพล “การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากการจ้างภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 21, ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 หน้า 29-35.
 • วรุณ สถิรวุฒิพงศ์ และวิศณุ ทรัพย์สมพล “การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อระยะเวลาก่อสร้างถนน” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 หน้า 56-64.
 • ธีรรักษ์ มณีนาถ และวิศณุ ทรัพย์สมพล “การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพงานก่อสร้างทางจากค่าความเรียบของผิวทาง” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 7 กรุงเทพ 15 ตุลาคม 2553.
 • ปวโรธร ไชยเพ็ชร และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “การพัฒนาวิธีประมาณปริมาณงานบำรุงปกติงานทาง” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553.
 • บัญชา เรือนทิพย์, สุพน เดชพลมาตย์, วิศณุ ทรัพย์สมพล, สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, และกัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์. “การประเมินผลระยะกลางการก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางพอรัสแอสฟัสท์โดยกรมทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553.
 • ชานนท์ อมรชัยศักดา และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “วิธีการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์สายทาง” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 13-15 พฤษภาคม 2552 หน้า 635 – 642.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล และภาณุ ทรงไพบูลย์ “ปัญหาอุปสรรคในการสำรวจข้อมูลสภาพความเสียหายของผิวทางลาดยางโดยภาพถ่ายและ Laser Profilometer” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 13-15 พฤษภาคม 2552 หน้า 1113 – 1118.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล และณัฐพล ทองกู้เกียรติกุล “การวางแผนงานบำรุงรักษาผิวทางโดยใช้แบบจำลองค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่เหมาะสม” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 หน้า 25-32.
 • วัชระคม โภคารัตนานันท์ และวิศณุ ทรัพย์สมพล “การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณจราจรต่ำโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟเพื่อการวางแผนงานบำรุงทาง” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551 หน้า 31-36.
 • วิศว์ รัตนโชติ วิศณุ ทรัพย์สมพล เกษม ชูจารุกุล และกชกร โง้วศิริ. “การพัฒนาดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูเก็ต 20-22 พฤษภาคม 2549.
 • วิศว์ รัตนโชติ วิศณุ ทรัพย์สมพล วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์  และกชกร โง้วศิริ. “ระบบบริหารงานบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูเก็ต 20-22 พฤษภาคม 2549 และวิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 59 ปีที่ 20 สิงหาคม – พฤศจิกายน 2549.
 • วุฒินันต์ เศลาอนันต์ และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “การพัฒนาแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูเก็ต 20-22 พฤษภาคม 2549.
 • วิศรุต เศรษฐบุตร และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “ปัญหาในการใช้สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้าง และแนวทางป้องกันในโครงการภาครัฐ” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2-4 พฤษภาคม 2548 หน้า CEM 7 - 11 และวารสาร โยธาสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2548.
 • วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “การพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณจราจรต่ำ” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2-4 พฤษภาคม 2548 หน้า CEM 165 – 170.
 • ณัฐพล แก้วเจริญวงศ์ และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในการสำรวจและออกแบบงานทาง” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19-21 พฤษภาคม 2547 หน้า CEM 7 - 11.
 • กัญจน์ อุดมเกียรติกูล, วิจักขณ์ พานิช, อนุสรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล, และวิศณุ ทรัพย์สมพล “ผลของการทำฉาบผิวต่อสภาพของผิวทาง” วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หน้า 1 – 5.
 • กชกร โง้วศิริ และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “การพัฒนาดัชนีค่าใช้จ่ายในการใช้รถและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ถนน” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17-18 พฤษภาคม 2544 หน้า CEM 75 - 80.
 • วิศว์ รัตนโชติ และวิศณุ ทรัพย์สมพล. “การพัฒนาดัชนีสภาพทางเพื่อใช้ในการบำรุงทางหลวงชนบท” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17-18 พฤษภาคม 2544 หน้า CEM 105 - 110.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล และศาสวัต ภูริภัสสรกุล. “วิธีประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนในระหว่างการก่อสร้าง” วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 1-7 2544.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล, ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์, จุมพล ผลประเสริฐ, และภูศักร์ ศิริอัครกรกุล. “การพัฒนาแบบจำลองสภาพความเสียหายของผิวทางลาดยาง โดยวิธีใช้ค่า IRI ในประเทศไทย” วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 29-35, 2543.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล และศาสวัต ภูริภัสสรกุล. “การประเมินผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนจากการปิดช่องจราจร: กรณีศึกษาจากโครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ. โรงแรมดุสิต จ.เพชรบุรี 10-12 พฤษภาคม 2543.
 • วิศณุ ทรัพย์สมพล และศาสวัต ภูริภัสสรกุล. “แนวทางการลดผลกระทบและวิธีประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างต่อผู้ใช้ถนน” หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2542 หน้า TRP-46 – TRP-51

Service in Professional Societies

 

 • กรรมการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกว.) (2551 – 2555)
 • อนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ก.ค.51 – มิ.ย.54)
 • กรรมการ ISO 9000 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2541 – 2542)
 • อนุกรรมการสาขาบริหารการก่อสร้างในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2541 – 2542)