ศ. ดร. วินิต ช่อวิเชียร

Vinit
Chovichien

Academic Title

ศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

Select Publications

  • Chovichien, V., Gutzwiller, M.J.,  Lee, R.H. (1973). Analysis of Reinforced Concrete Columns Under Sustained Load. ACI Journal Proceedings,