สมพงษ์ ขำแจ้ง

Sompong
Kumchang
สมพงษ์
ขำแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ช่างไม้)