พิชัย ชูบัว

Phichai
Choobua
พิชัย
ชูบัว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)