ผศ. ดร. นพดล จอกแก้ว

Noppadon
Jokkaw
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Academic Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Contact Information

ตึกภาควิชาวิศวกรรมโยธา. ห้อง 409
Phone: 0-2218-6460-3, 6472

Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศด.) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

Research

  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมการก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในงานก่อสร้าง
  • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

Professional Experiences

2556 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

2552 - 2554    : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

2548 - ปัจจุบัน  : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 - 2551    : อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 - 2547    : ผู้ช่วยวิจัย สาขาบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540 - 2542    : ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บ. PEPCON จำกัด

2537 - 2538    : วิศวกรโครงสร้าง บ. SEA Tech. จำกัด (Part Time)

2536 - 2537    : วิศวกรโครงการ บ. บางกอกรับเบอร์แลนด์ แอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Select Publications

 

วารสารทางวิชาการระดับชาติ

นพดล จอกแก้ว และ ยรรยง อาภาอนันต์ "การวัดและแนวทางการลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อคนงานในหน่วยงานก่อสร้าง" วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 เล่มที่ 1, 2553. หน้า 21-32. (www.ej.eng.chula.ac.th)

Noppadon Jokkaw and Tanit Tongthong, “Development of System for Construction-Space Management and Safety Analysis Using Virtual Reality Technology in Dynamic Environment”, Research and Development Journal of Engineering Institute of Thailand, Vol. 15, No. 2, 2004.

ธนิต ธงทอง และ นพดล จอกแก้ว, “อินเตอร์เน็ตกับงานก่อสร้าง 2/2” วารสารโยธาสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, มิถุนายน, 2541.

ธนิต ธงทอง และ นพดล จอกแก้ว, “อินเตอร์เน็ตกับงานก่อสร้าง 1/2” วารสารโยธาสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, มีนาคม, 2541.

 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Tomon Linhatrakul and Noppadon Jokkaw, “Factors Influencing Rate of Labors' Wage in Thailand”, Proceeding of 26th KKCNN Symposium on Civil Engineering, NUS, Singapore, November 18-20, 2013.

N. Jokkaw, and A. Sunwar, “Factors Influencing Construction Project Delay in Buthan: Case Study of Public Construction Projects”, Proceeding of 6th ASEAN Civil Engineering Conference, Bangkok, Thailand, November 21-22, 2013.

 Watchara Jenwarin and Noppadon Jokkaw, “An Analysis of Severity Levels of Accident for Evaluating Safety Levels in High-rise Buliding Construction sites in Thailand: A Case Study of Fall form Hight”, Proceeding of 25th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Busan, Korea, October 22-24, 2012.

Bunhav Lim, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, “The Status of Safety Management and Factors Influent to Safety Management in Construction Industry in Cambodia”, Proceeding of 4th ASEAN Civil Engineering Conference, Jokjakata Indonesia, November 22-23, 2011.

Sereraseth Hang, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, “A Measurement of Important Knowledge and Competency Levels of Construction Project Managers in Cambodia”, Proceeding of 3rd ASEAN Civil Engineering Conference, Manila, Philippine, November 11-12, 2010.

Noppadon Jokkaw, Tanit Tongthong, and Sereraseth Hang, “A Ranking of Important Knowledge and a Measurement of Competency Levels of Construction Project Managers in Lao PDR”, Proceeding of 3rd ASEAN Civil Engineering Conference, Manila, Philippine, November 11-12, 2010.

Sereraseth Hang, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, “The Knowledge and Competencies of Construction Project Managers in Combodia and Lao PDR”, Proceeding of 2nd ASEAN Civil Engineering Conference, Vientiane, Lao PDR, March 11-12, 2010.

N. Jokkaw, P. Suteecharuwat, and P. Panumovatee, "A Measurement of Thai Workers' Safety Awareness by Virtual Reality (VR) Technologies" Proceeding of 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai, Thailand, October 31-November 1, 2009.

N. Jokkaw, T. Tongthong, and M. Phann, "A Study of Contractors' Difficulties Encountered at Construction Project Level in Cambodia" Proceeding of 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai, Thailand, October 31-November 1, 2009.

Noppadon Jokkaw and Tanit Tongthong, “Application of 3D Technology in Construction Site Planning”, Proceedings of the Ninth East Asia-Pacific Conference in Structural Engineering and Construction, Bali, Indonesia, December 16-18, 2004.

Noppadon Jokkaw, Tanit Tongthong and Jessada Sarasinpithak, “Quantity Estimation of Building Construction Using Artificial Intelligent”, Proceedings of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, Bangkok, Thailand, April 3-5, 2003.

 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ

Thapanee Petkhongtong, Natcha Limsathayurat, Noppadon Jokkaw,"A Study of Inspection Problems for Prefebricated Housing Project" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, จ.ขอนแก่น, 2557.

Ashok Sunwar, Noppadon Jokkaw,"Review on Factors Influencing Delay in Public Construction Projects in Developing Countries " เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, จ.เชียงใหม่, 2556.

ฐิตาภร พ่อบุตรดี, นพดล จอกแก้ว, ธนิต ธงทอง, "การศึกษารูปแบบแรงจูงใจสำหรับงานก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างถนน" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, จ.อุดรธานี, 2555.

Bunhav Lim, Noppadon Jokkaw,and Tanit Tongthong "The Critiria for Measurement of Safety Management Status and Factors Influencing Safety Management in Construction Site" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, พัทยา จ.ชลบุรี, 2554.

กิตติพงศ์ สุธนะวุฒิ, นพดล จอกแก้ว, "แนวทางการฝึกอบรมวิศวกรสนามสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, พัทยา จ.ชลบุรี, 2554.

ยรรยง อาภาอนันต์, นพดล จอกแก้ว, "การศึกษาแนวทางการลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อคนงานในหน่วยงานก่อสร้าง" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, จ.อุบลราชธานี, 2553.

พิชา ศรีพระจันทร์, นพดล จอกแก้ว, "การศึกษาต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการลดใช้พลังงาน" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, จ.อุบลราชธานี, 2553.

ปรีด์ณัฐ ภานุมนต์วาที, นพดล จอกแก้ว, ประมวล สุธีจารุวัฒน, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงเพื่อใช้ศึกษาด้านความปลอดภัยของแรงงานในการก่อสร้างอาคารสูง" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, จ.นครราชสีมา, 2552.

ปกรณ์ สุตตเขตต์, นพดล จอกแก้ว, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคางานบูรณะอาคารเบื้องต้น" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, จ.นครราชสีมา, 2552.

ฐิตาภร พ่อบุตรดี, นพดล จอกแก้ว, ธนิต ธงทอง, "การศึกษารูปแบบแรงจูงใจสำหรับงานก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสะพาน" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, พัทยา จ.ชลบุรี, 2551.

 นพดล จอกแก้ว, ธัชชัย จันทร์รัชชกูล, "การศึกษาต้นทุนการจัดการเศษคอนกรีตที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยการรีไซเคิลเป็นมวลรวมหยาบผสมคอนกรีต" เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, พัทยา จ.ชลบุรี, 2551.

ธัชชัย จันทร์รัชชกูล, นพดล จอกแก้ว, "แนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างในประเทศไทย", เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, จ.พิษณุโลก, 2550.

มหาดไทย ชัยเกษม, นพดล จอกแก้ว, "การรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักในประเทศไทย", เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, จ.พิษณุโลก, 2550.

สมบูรณ์ วีรปกรณ์ นพดล จอกแก้ว และ ธนิต ธงทอง “สภาพและปัญหาการใช้เสาเอ็นและคานทับหลังแบบหล่อในที่สำหรับงานก่อสร้างอาคาร”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11, ภูเก็ต, 2549, หน้า 15.

นพดล จอกแก้ว ชินธว้ช ชินดีสุวรรณ และ ธนิต ธงทอง “ระบบการบริหารเพื่อการวางแผน ติดตามและควบคุมโครงการก่อสร้างแนวราบ”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, ภูเก็ต, 2549, หน้า 16.

โยธิน ตันกูล นพดล จอกแก้ว และ ธนิต ธงทอง “ผลกระทบต่ออาคารขนาดเล็กที่ยุติการก่อสร้าง”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, พัทยา, 2548, หน้า CEM17-CEM22.