รศ. ดร. นพดล จอกแก้ว

Noppadon
Jokkaw
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Contact Information

ตึกภาควิชาวิศวกรรมโยธา. ห้อง 409
Phone: 0-2218-6460-3, 6472

Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศด.) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

Research

  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมการก่อสร้าง
  • การประมาณต้นทุนการก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในงานก่อสร้าง ฯลฯ
  • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

Professional Experiences

2548 - ปัจจุบัน  : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - 2559     : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552 - 2554     : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2560 - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - 2560    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 - 2551    : อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 - 2547    : ผู้ช่วยวิจัย สาขาบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2540 - 2542    : ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บ. PEPCON จำกัด

2537 - 2538    : วิศวกรโครงสร้าง บ. SEA Tech. จำกัด (Part Time)

2536 - 2537    : วิศวกรโครงการ บ. บางกอกรับเบอร์แลนด์ แอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Select Publications

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

N. Jokkaw, P. Suteecharuwat, and P. Weerawetwat, “Measurement of Construction Workers’ Feeling by Virtual Environment (VE) Technology for Guardrail Design in High-Rise Building Construction Projects”, Engineering Journal (Eng. J.), vol. 21, no. 5, pp. 161-177, Sep. 2017. (SCOPUS & ISI)

N. Jokkaw and T. Tongthong. “Measurement of importance levels of knowledge areas and competency levels of construction project managers in Lao PDR”. Engineering and Applied Science Research (EASR). 44, 1 (2017) : 20-26. (ACI)

N. Jokkaw and T. Tongthong. “FACTORS INFLUENCING SAFETY MANAGEMENT STATUS AND EVALUATION OF SAFETY MANAGEMENT STATUS IN CONSTRUCTION PROJECTS IN CAMBODIA”. ASEAN Engineering Journal. 5, 1 (2016) : 34-48. (ACI)

N. Jokkaw. “Ranking of important knowledge areas and measurement of competency levels of construction project managers in Cambodia”. KKU Engineering Journal. 43, S1 (2016) : 108-110. (ACI)

 

วารสารทางวิชาการระดับชาติ

พิชา ศรีพระจันทร์ และ นพดล จอกแก้ว "การศึกษาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 1 เล่มที่ 1, 2556. หน้า 34-45. (TCI)

Damklin, N. and Jokkaw,  N., "Procedure to Develop a Guideline for Quality Visual Inspection of Housing Construction Projects", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 23 เล่มที่ 2, 2555. หน้า 15-20. (TCI)

นพดล จอกแก้ว และ ยรรยง อาภาอนันต์ "การวัดและแนวทางการลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อคนงานในหน่วยงานก่อสร้าง" วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 เล่มที่ 1, 2553. หน้า 21-32. (www.ej.eng.chula.ac.th) (TCI)

Jokkaw, N. and Tongthong, T., “Development of System for Construction-Space Management and Safety Analysis Using Virtual Reality Technology in Dynamic Environment”, Research and Development Journal of Engineering Institute of Thailand, Vol. 15, No. 2, 2004. (TCI)

ธนิต ธงทอง และ นพดล จอกแก้ว, “อินเตอร์เน็ตกับงานก่อสร้าง 2/2” วารสารโยธาสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, มิถุนายน, 2541.

ธนิต ธงทอง และ นพดล จอกแก้ว, “อินเตอร์เน็ตกับงานก่อสร้าง 1/2” วารสารโยธาสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, มีนาคม, 2541.

 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

T. Petkhongtong, N. Jokkaw, and Phatsaphan Charnwasununth, "An Identification of Problems In Application of Fully Precast Concrete System for Low-Rise Condominium Construction", Proceeding of 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, Singapore, 2015.

T. Linhatrakul and N. Jokkaw, “Factors Influencing Rate of Labors' Wage in Thailand”, Proceeding of 26th KKCNN Symposium on Civil Engineering, NUS, Singapore, November 18-20, 2013.

N. Jokkaw, and A. Sunwar, “Factors Influencing Construction Project Delay in Buthan: Case Study of Public Construction Projects”, Proceeding of 6th ASEAN Civil Engineering Conference, Bangkok, Thailand, November 21-22, 2013.

 W. Jenwarin and N. Jokkaw, “An Analysis of Severity Levels of Accident for Evaluating Safety Levels in High-rise Buliding Construction sites in Thailand: A Case Study of Fall form Hight”, Proceeding of 25th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Busan, Korea, October 22-24, 2012.

B. Lim, N. Jokkaw, and Tanit Tongthong, “The Status of Safety Management and Factors Influent to Safety Management in Construction Industry in Cambodia”, Proceeding of 4th ASEAN Civil Engineering Conference, Jokjakata Indonesia, November 22-23, 2011.

S. Hang, N. Jokkaw, and Tanit Tongthong, “A Measurement of Important Knowledge and Competency Levels of Construction Project Managers in Cambodia”, Proceeding of 3rd ASEAN Civil Engineering Conference, Manila, Philippine, November 11-12, 2010.

N. Jokkaw, T. Tongthong, and S. Hang, “A Ranking of Important Knowledge and a Measurement of Competency Levels of Construction Project Managers in Lao PDR”, Proceeding of 3rd ASEAN Civil Engineering Conference, Manila, Philippine, November 11-12, 2010.

S. Hang, N. Jokkaw, and Tanit Tongthong, “The Knowledge and Competencies of Construction Project Managers in Combodia and Lao PDR”, Proceeding of 2nd ASEAN Civil Engineering Conference, Vientiane, Lao PDR, March 11-12, 2010.

N. Jokkaw, P. Suteecharuwat, and P. Panumovatee, "A Measurement of Thai Workers' Safety Awareness by Virtual Reality (VR) Technologies" Proceeding of 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai, Thailand, October 31-November 1, 2009.

N. Jokkaw, T. Tongthong, and M. Phann, "A Study of Contractors' Difficulties Encountered at Construction Project Level in Cambodia" Proceeding of 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai, Thailand, October 31-November 1, 2009.

N. Jokkaw and T. Tongthong, “Application of 3D Technology in Construction Site Planning”, Proceedings of the Ninth East Asia-Pacific Conference in Structural Engineering and Construction, Bali, Indonesia, December 16-18, 2004.

N. Jokkaw, T. Tongthong and J. Sarasinpithak, “Quantity Estimation of Building Construction Using Artificial Intelligent”, Proceedings of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, Bangkok, Thailand, April 3-5, 2003.

 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ

Somjintana Kanangkaew, Noppadon Jokkaw, and Sirima Panyametheekul, "A Measurement of Dust Occurrence from Road Construction Activities: A Case Study of Road Construction Project in Lampang Province", Proceedings of the 13th National Conference, Kasetsart University (Kamphaeng San Campus), Nakhon Pathom, December 8-9, 2016.

Milot Sysoulath, and Noppadon Jokkaw, "Factors Affecting the Quality of Construction Workers in Lao PDR", Proceedings of the 20th National Convention on Civil Engineering, Chonburi, July 8-10, 2015.

Thapanee Petkhongtong, Natcha Limsathayurat, and Noppadon Jokkaw, "A Study of Inspection Problems for Prefebricated Housing Project", Proceedings of the 19th National Convention on Civil Engineering, Khonkaen, May 14-16, 2014.

Ashok Sunwar, and Noppadon Jokkaw, "Review on Factors Influencing Delay in Public Construction Projects in Developing Countries", Proceedings of the 18th National Convention on Civil Engineering, Chiangmai, May 8-10, 2013.

Panuwat Phangaew, and Noppadon Jokkaw, "Conceptual Framework for Safety Inspection of Housing Construction Projects", Proceedings of the 18th National Convention on Civil Engineering, Chiangmai, May 8-10, 2013.

Titaporn Pobutdee, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, "The Incentive Format of Public Construction Projects: A Case Study of Highway Construction Projects", Proceedings of the 17th National Convention on Civil Engineering, Udonthani, May 9-11, 2012.

Bunhav Lim, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong "The Criteria for Measurement of Safety Management Status and Factors Influencing Safety Management in Construction Site: Summarized from Literature Reviews", Proceedings of the 16th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, Chonburi, May 18-20, 2011.

Kittipong Suthanavut, and Noppadon Jokkaw, "Training Guidelines for Construction-site Engineers of Thai Contractors", Proceedings of the 16th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, Chonburi, May 18-20, 2011.

Yanyong Apaanan, and Noppadon Jokkaw, "A Study of Guidelines for Reduction of Dust Occurrence Impacted to the Workers in Construction Sites", Proceedings of the 15th National Convention on Civil Engineering, Ubon RatChathani, May 12-14, 2010.

Picha Sriprachan, and Noppadon Jokkaw, "A Study of Electrical Energy Cost and Guidelines for Reducing Energy Consumption for High-rise Building Construction", Proceedings of the 15th National Convention on Civil Engineering, Ubon RatChathani, May 12-14, 2010.

Preenuht Panumonvatee, Noppadon Jokkaw, and Pramual Suteecharuwat, "An Application of Virtual Environment Technology for Studying of Thai Labor in High-rise Building Construction", Proceedings of the 14th National Convention on Civil Engineering, Nakhon ratchasima , May 13-15, 2009.

Pakorn Suttaket, and Noppadon Jokkaw, "A Study of Factors Affect to Cost Estimating of Renovation Works", Proceedings of the 14th National Convention on Civil Engineering, Nakhon ratchasima , May 13-15, 2009.

Titaporn Pobutdee, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, "The Incentive Format of Public Construction: Case Study of Bridge Construction Projects", Proceedings of the 13th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, Chonburi, May 14-16, 2008.

 Noppadon Jokkaw, and Thatchai Chanrachakul, "A Study of Cost of Demolition Concrete Recycle as Concrete Coarse Aggregate", Proceedings of the 13th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, Chonburi, May 14-16, 2008.

Parinya Akesiwaranont, Tanit Tongthong, Vachara Peansupap, and Noppadon Jokkaw, "Constrains Relating to Managing Construction Projects in Middle-East Countries: Thai Contractors Experience Case Study", Proceedings of the 13th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, Chonburi, May 14-16, 2008.

Parinya Akesiwaranont, Vachara Peansupap, and Noppadon Jokkaw,, "Guidelines for Preparation within Thai Contractor Firms That Achieve the International Construction Market Competitiveness", Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering, Phitsanulok, May 2-4, 2007.

Thatchai Chanrachakul, and Noppadon Jokkaw, "Guidelines for Material Management from Demolition in Thailand", Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering, Phitsanulok, May 2-4, 2007.

Mahadthai Chaikasem, and Noppadon Jokkaw, "Hand Demolition for Reinforced Concrete Building in Thailand ", Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering, Phitsanulok, May 2-4, 2007.

Somboon Weerapakorn, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, "Status and Problems of Tie Column and Lintel Beam in Building Construction", Proceedings of the 11th National Convention on Civil Engineering, Phuket, April 20-22, 2006.

Noppadon Jokkaw, Chintawat Chindeesuwan, and Tanit Tongthong, "A Management System for Planning, Monitoring, and Controlling in Horizontal Construction Projects", Proceedings of the 11th National Convention on Civil Engineering, Phuket, April 20-22, 2006.

Yothin Tunkul, Noppadon Jokkaw, and Tanit Tongthong, "An Effect from Construction Termination on Small-size Buildings", Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, Chonburi, May 2-4, 2005.