รศ. ดร. เกษม ชูจารุกุล

Kasem
Choocharukul

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมขนส่ง

Contact Information

CE Bldg. Rm 525
Phone: 0-2218-6695

Education

 • Ph.D. (Transportation and Infrastructure Systems) Purdue university, U.S.A. (2003)
 • MS.CE. (Transportation and Infrastructure Systems) Purdue University, U.S.A. (2000)
 • วศ.บ. (โยธา) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (1998)

Research

 • Transportation planning and policy
 • Travel behavior analysis and demand modeling
 • Transportation systems analysis and evaluation
 • Discrete choice analysis and statistical modeling
 • Traffic safety

Select Publications

Referred Journal Articles

 • Yasunori MUROMACHI, Iv LIM, Achmad WICAKSONO, Karl N. VERGEL, Kasem CHOOCHARUKUL, Van Hong TAN, Kiyohisa TERAI, Daisuke FUKUDA, Tetsuo YAI (2015). A Comparative Study on Road-based Urban Public Transport Policies in Six Asian Countries from the Viewpoint of Governance, Urban Planning, and Financial Aspects. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11, pp 1433-1450.
 • Achmad WICAKSONO, Iv LIM, Yasunori MUROMACHI, Karl N. VERGEL, Kasem CHOOCHARUKUL, Van Hong TAN, Kiyohisa TERAI, Daisuke FUKUDA, and Tetsuo YAI (2015). Road-based Urban Public Transport and Paratransit in Six Asian Countries: Legal Conditions and Intermodal Issues. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11, pp 227-242.
 • Baron, M. K. and Choocharukul, K. (2015). Travel Behavior and Responses to Change in Transit Fare: A Comparative Study of Urban Rail Passengers between Bangkok and Manila. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11, pp 1188-1200.
 • Jindahra, P. and Choocharukul, K. (2013). Short Run Route Diversion: an Empirical Investigation into Variable Message Sign Design and Policy Experiment, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 14, Issue 1, pp. 388-397.
 • Choocharukul, K. and Wikijpaisarn, S. (2013) Modeling Impacts of Traffic Information on Driver's Route Choice Decision: An Empirical Analysis of Bangkok Expressway's Motorists. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.10, pp 600-611.
 • Choocharukul, K. and Sriroongvikrai, K. (2013) Multivariate Analysis of Customer Satisfaction: A Case Study of Bangkok's Mass Rapid Transit (MRT) Passengers. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.10, pp 1258-1269.
 • Long, B., Meguro, T., Choocharukul, K., Kishi, K. and Nakatsuji, T. (2013). Reliability and Stability on the Numerical Analysis in Structural Equation Modeling. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.10, pp. 660-675.
 • Long, B., Choocharukul, K. and Nakatsuji, T. (2011).  Attitudes and Psychological Factors Affecting Commuter’s Intention towards Future Urban Rail Transport. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9, pp 1071-1086.
 • Hidayat, N., Choocharukul, K. and Kishi, K. (2011).  Pedestrian Level of Service Model Incorporating Pedestrian Perception for Sidewalk with Vendor Activities. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9, pp 1012-1023.
 • Long, B., Choocharukul, K. and Nakatsuji, T. (2011). Psychological Factors Influencing Behavioral Intention towards Future Sky Train Usage in Phnom Penh.  Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2217, pp. 63-70.
 • Choocharukul, K. and M. H. Ung (2011). “Propensity to Switch to a New Bus Service in Phnom Penh using Stated Preference Analysis,” Asian Transport Studies, Vol. 1, Issue 3, pp. 277-287.
 • Hidayat, N., Choocharukul, K. and Kishi, K. (2010) “Investigating Structural Relationships among Pedestrian Perceptions, Behavior, Traffic, and Level of Service,” Infrastructure Planning Review, Vol. 27, No. 1, pp. 99-108.
 • Sriroongvikrai, K., Choocharukul, K. and S. Fujii. (2010). “How Effective are Transit Price Incentives for University Students with Available Car and Urban Rail Options? An Experimental Study in Bangkok,” Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, Vol. 1, No. 3, September, 2010, pp. 13-24.
 • Choocharukul, K. (2008) “Effects of Attitudes and Socioeconomic and Travel Characteristics on Stated Route Diversion: Structural Equation Modeling Approach of Road Users in Bangkok, Thailand,” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2048, pp. 35-42.
 • Choocharukul, K., Tan, H. T., and Fujii, S. (2008) “Psychological Effects of Travel Behavior on Preference of Residential Location Choice.” Transportation Research Part A, Vol. 42, Issue 1, pp. 116-124.
 • Choocharukul, K. and Fujii, S. (2007) “Psychological Factors Influencing Behavioral Intention of Private Car Use in Future Work Trips.” Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 7, pp. 211-222.
 • Choocharukul, K., Tan, H. T., and Fujii, S. (2006) “Psychological Determinants of Moral Obligation of Car Use Reduction and Acceptance of Car Use Restriction in Japan and Thailand,” IATSS Research Vol.30, No.2, pp. 70-76.
 • Tarko, A. P., Choocharukul, K., Bhargava, A., and Sinha, K. C.  (2006) “Simple Method of Predicting: Travel Speed on Urban Arterial Streets for Planning Applications,” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1988, pp. 48-55.
 • Wibowo, S., Kushairi, B., Chalermpong, S. and Choocharukul, K. (2005) “Performance of Bootstrap-Estimated Discrete Choice Models: A Case Study of Bangkok Transit System (BTS),” Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 1766-1774.
 • Choocharukul, K., Mannering, F. L., and Sinha, K. C. (2004) “User Perceptions and Engineering Definitions of Highway Level of Service: An Exploratory Statistical Comparison,” Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 38, pp. 677-689.
 • Choocharukul, K., Sinha, K. C., and Nagle, J. L. (2002) “The Development of a Congestion Management System Methodology for Indiana State Highway Network,” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1781, pp. 40-48.

International Conferences and Proceedings (last 5 years)

 • Choocharukul, K. and Sriroongvikrai, K. (2016). Road Safety Awareness and Comprehension of Road Signs from International Tourist's Perspectives: A Case Study of Thailand. Proceedings of the 14th World Congress on Transport Research, July 2016.
 • Baron, M. K. and Choocharukul, K. (2015) Travel Behavior and Responses to Change in Transit Fare: A Comparative Study of Urban Rail Passengers between Bangkok and Manila. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2015.
 • Achmad WICAKSONO, Iv LIM, Yasunori MUROMACHI, Karl N. VERGEL, Kasem CHOOCHARUKUL, Van Hong TAN, Kiyohisa TERAI, Daisuke FUKUDA, and Tetsuo YAI (2015). Road-based Urban Public Transport and Paratransit in Six Asian Countries: Legal Conditions and Intermodal Issues. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2015.
 • Yasunori MUROMACHI, Iv LIM, Achmad WICAKSONO, Karl N. VERGEL, Kasem CHOOCHARUKUL, Van Hong TAN, Kiyohisa TERAI, Daisuke FUKUDA, Tetsuo YAI (2015). A Comparative Study on Road-based Urban Public Transport Policies in Six Asian Countries from the Viewpoint of Governance, Urban Planning, and Financial Aspects. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2015.
 • Baron, M. K. and Choocharukul, K. (2014) Comparison of Travel Behavior and Responses to Change in Transit Fare between Bangkok and Manila Rail Systems. 7th ATRANS Symposium: Young Researcher’s Forum 2014. August, 2014.
 • Choocharukul, K. and Wikijpaisarn, S. (2013) Modeling Impacts of Traffic Information on Driver's Route Choice Decision: An Empirical Analysis of Bangkok Expressway's Motorists. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013.
 • Choocharukul, K. and Sriroongvikrai, K. (2013) Multivariate Analysis of Customer Satisfaction: A Case Study of Bangkok's Mass Rapid Transit (MRT) Passengers. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013.
 • Hirano, J., Kishi, K., Narupiti, S., Choocharukul, K. and Nakatsuji, T. (2013). Influence of Daily SNS Usage on the Collection of Disaster Information and Inhabitants Behavior during Flood. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013.
 • Long, B., Meguro, T., Choocharukul, K., Kishi, K. and Nakatsuji, T. (2013). Reliability and Stability on the Numerical Analysis in Structural Equation Modeling. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013.

National Conferences and Proceedings (last 5 years)

 • พิณทิพย์ ศิระอําพร และ เกษม ชูจารุกุล. การประยุกต์ใช้วิธีการเลื่อนระยะเพื่อคัดเลือกจุดอันตรายบนทางหลวง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, มิถุนายน 2559
 • ศุภชัย เที่ยงทอง, กัญจน์ ปัญจทรัพย์สิน, ณภัทร กิตติวงศ์โสภณ และ เกษม ชูจารุกุล. พฤติกรรมการเดินทางและลักษณะการเข้าถึงสถานีที่สนับสนุนการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการขนส่งมวลชน กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง.  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, มิถุนายน 2559
 • Nguonsong Eung and Kasem Choocharukul. Travel Behavior of Paratransit and City Bus Passengers in Phnom Penh. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, มิถุนายน 2559
 • เกษม ชูจารุกุล, เกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย, จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, วิศณุ ทรัพย์สมพล, พญาดา ประพงษ์เสนา, สุจิน มั่งนิมิตร และอานนท์ เหลืองบริบูรณ์. การพัฒนาดัชนีประเมินความปลอดภัยกายภาพทางหลวง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, พฤษภาคม 2557, pp. 2003-2010.
 • เกษม ชูจารุกุล, สมชาย วิกิจไพศาล และวิศณุ ทรัพย์สมพล. การพัฒนาแบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนทางหลวงในประเทศไทย, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, พฤษภาคม 2557, pp. 2418-2422.
 • ธนวัฒน์ จําปาเงิน, สุบิน ชาญพิทยานุกูลกิจ และ เกษม ชูจารุกุล, พฤติกรรมการใช้ทางข้ามถนนแบบปุ่มกดของผู้เดินเท้าในกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, พฤษภาคม 2557, pp. 2515-2521.
 • ชนม์เฉลิม แผ้วพิมพา, วรัชญ์ น่วมอยู่ และ เกษม ชูจารุกุล. ความเข้าใจต่อป้ายจราจรตามมาตรฐานสากลในมุมมองของผู้ขับรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, พฤษภาคม 2556, pp. TRP 231-235.
 • สมัย โชติสกุล, สันติภาพ ศิริยงค์, สิทธิชัย ศิริพันธุ์, เกษม ชูจารุกุล และ วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร.การพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, พฤษภาคม 2556, pp. TRP 243-247.
 • ชยุตม์ งามโขนง, ธนุสเทพ ธรรมจารุ และ เกษม ชูจารุกุล. มูลค่าเวลาในการเดินทาง: ผลศึกษาเชิงประจักษ์จากการสำรวจแบบ Stated Preference และ Revealed Preference, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, พฤษภาคม 2556, pp. TRP 248-252.
 • ชัยพัฒน์ เจียมกีรติกานนท์, ธนัท รุ่งวาณิชสุขานนท์ และ เกษม ชูจารุกุล. ความสัมพันธ์ของลักษณะที่พักอาศัย ลักษณะที่ทางานและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, พฤษภาคม 2556, pp. TRP 253-258.
 • สมัย โชติสกุล, ชัชวาล ฤกษ์อร่าม, คุณมาศ พันธุเตชะ, อติราช วราวิกสิต และ เกษม ชูจารุกุล. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, พฤษภาคม 2556, pp. TRP 366-371.

Service in Professional Societies

 • ISC International Scientific Committee of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013-Present
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี พ.ศ. 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552 และ 2553 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ปี 2549
 • สมาชิกในสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย