รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

Chadchart
Sittipunt

Academic Title

รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

Education

 • Ph.D. (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 1993
 • M.S. (Civil Engineering) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 1989
 • B.Eng. (Civil Engineering) (1st class honor) Chulalongkorn University, Thailand, 1987

Professional Experiences

 • 2555 - ปัจจุบัน— รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ม.ค.- ต.ค. 2555 — รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • กรรมการบริหาร — บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
 • 2548 - 2549 — กรรมการบริหาร — บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • 2548 - 2549 — กรรมการบริหาร — วิทยุการบิน
 • 2548 - 2549 — กรรมการบริหาร — การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • 2548 - 2555 — ผู้ช่วยอธิการบดี — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
 • 2547 - 2555 —  ผู้อำนวยการ.— ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 - 2555 — หัวหน้า — ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2538 - 2555 — อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2536 - 2537 — Structural Engineer — Skidmore, Owings & Merrill, Chicago, Illinois, USA

Select Publications

 • Sittipunt, C., Wood, S. L., Lukkunaprasit, P., & Pattararattanakul, P. (2001). Cyclic behavior of reinforced concrete structural walls with diagonal web reinforcement. ACI Structural Journal, 98(4).