แนะนำบทความวิจัยที่น่าสนใจ เรื่อง เสถียรภาพด้านอุโมงค์แบบไม่ระบายน้ำสามมิติในดินเหนียวซึ่งเฉือนเพิ่มเป็นเส้นตรงตามความลึก (Three-dimensional undrained tunnel face stability in clay with a linearly increasing shear strength with depth)

แนะนำบทความวิจัยที่น่าสนใจ
.
เรื่อง เสถียรภาพด้านอุโมงค์แบบไม่ระบายน้ำสามมิติในดินเหนียวซึ่งเฉือนเพิ่มเป็นเส้นตรงตามความลึก
(Three-dimensional undrained tunnel face stability in clay with a linearly increasing shear strength with depth)
.
โดย รศ. ดร.บุญชัย อุกฤษฏชน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266352X17300836?via%3...

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ
เอกสารแนบ: