โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการก่อสร้างสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7"