ขอข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ArcGIS

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อสำรวจความต้องการใช้งานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ArcGIS ที่หน่วยงานใช้ในปัจจุบัน เพื่อใข้ในการคำนวณสัดส่วนงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ ArcGIS ในรูปแบบ Campus Licenses โดยจัดส่งข้อมูลไปที่ e-mail : ratchanee.m@chula.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 83252, 83243

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ