การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนจุฬาฯ ซอย 5 (โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนจุฬาฯ ซอย 5 ในโครงการ "อุทยานจุฬาฯ 100 ปี" เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้กับสังคม รวมถึงชุมชนโดยรอบ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในวาระครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ
เอกสารแนบ: