โครงการอบรม-สัมมนา PLAXIS2D WORKSHOP – Computational Geotechnics and Applications