ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2558

ทั้งนี้ ศูนย์การกำลังสำรอง ได้กำหนดให้ไปรายงานตัวเรียนในปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ติดต่อกรอกแบบฟอร์มได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 และ CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้นล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2558

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ