ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ‘Shimizu Open Academy in Chulalongkorn University’

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย

Shimizu Open Academy in Chulalongkorn University

 

เนื่องจากบริษัท Shimizu จำกัด จะมาบรรยายเพื่อให้ความรู้ นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Shimizu สำนักงานใหญ่ (ประเทศญี่ปุ่น)  ให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ

  1. Urban Ecological Network and Ecosystem Consideration around Industrial Estates
  2. Natural Hazard Estimation and Safety Technologies for Building. (Flood, Earthquake)

ผู้เข้าร่วม: นิสิตปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 1 – 4, นิสิตปริญญาโท, นิสิตปริญญาเอก จากทุกสาขาวิชา รวมถึงคณาจารย์และ ผู้สนใจ

วันที่: วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เวลา: 13.00-16.00

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึกภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

Shimizu Corporation has a good chance to enhance the knowledge, new technology and sharing experiences to CU Engineering students. This program will be hold and lectured by staff who has much experience in Construction from Japan. (Shimizu Head Quarter)

Content:

-    Urban Ecological Network and Ecosystem Consideration around Industrial Estates.

-    Natural Hazard Estimation and Safety Technologies for Building. (Flood, Earthquake)

Attendance:  Undergraduate students (1st-4th year) and graduate students
    (All departments are welcomed)  

Date: 19 November 2014 (Wed)

Time: 13:00-16:00

Room: 209, 2nd Floor, Civil Engineering Department Building

 

 

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ