ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์ ที่ได้รับรางวัล “ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์”

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นบิดาแห่งวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทย โดยเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือท่าน มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ ของท่านอาจารย์ในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย ให้พัฒนาก้าวหน้า ยิ่งขึ้น

รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เป็นรางวัลที่มูลนิธิฯ และคณะกรรมการอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพีในคณะ กรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่ บุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคมแก่วงการวิศวกรรมปฐพี ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2556 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ ในการจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยรายได้จากการจัด งานหลังหักค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ จะนำมาใช้เป็นทุนการศึกษา และทุนวิจัยในการศึกษาด้าน วิศวกรรมปฐพีต่อไป

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ