ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

ด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้นสนใจสามารถติดต่อได้ที่ หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-218-6330

www.defengtech.eng.chula.ac.th

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ